Yalın Yönetim Şube Müdürlüğü - Sibel TÜMER

Yalın Yönetim Şube Müdürlüğü

Sibel TÜMER (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 38 30

E-Posta: sibel.tumer@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 C Blok Kat:5 16080 Osmangazi/BURSA


Yalın Uygulamalar

 • Kurumda yönetim modeli olarak yalın uygulamaların gerçekleşmesini sağlayarak verimliliği sürekli artırmak.
 • Kurumsal verimliliği artırmak için birimlerin personel, araç, makine, mal, malzeme, ekipman, alan, tesis gibi kaynak tüketimlerini analiz etmek, bu konularda yalın ofis veya birimlerdeki yalın ekipler ile verimliliği artırma uygulaması yapmak.
 • Kurumsal verimliliği artırmak amacı ile süreçlerde zaman ve iş etütleri yaparak standartlar oluşturmak, kaynak ihtiyacını belirlemek.
 • Yönetimin belirlediği süreç veya birimde stratejik veya operasyonel seviyede yalın proje uygulamalarını yürütmek.
 • Daire başkanlıklarında yalın ekipler oluşturmak, eğitim ihtiyacını karşılamak, yalın ekiplerin dairelerindeki yalın uygulamalarını koordine etmek, izlemek, yönetime raporlamak.
 • Kurumun yalın dönüşüm yolculuğundaki risklerini belirlemek, önlemler almak.
 • Yönetici ve personelin kurum kaynaklarının verimli kullanımına yönelik farkındalığı artırmak.
 • Kurum içindeki iyi yalın uygulamaları yaygınlaştırmak, ödüllendirmek.
 • Kurum dışı kıyaslama çalışmaları yapmak, bu konuda kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirmek.

            Kalite ve Yönetim Sistemleri Uygulamaları

 • İdarenin tüm iş süreçlerini, iş akışlarını, süreç tanıtım kartlarını, görev tanımlarını, belirlemek.
 • İdarenin entegre yönetim sistemi çalışmalarında kullandığı yazılımı yönetmek. Bu yazılımdaki dokümanlara erişimi sürekli açık tutmak, güncelliğini sağlamak.
 • Entegre yönetim sistemlerine ait politikaları belirlemek personel ve kamuoyu ile paylaşmak.
 • Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarını koordine etmek, kurumda etkinliğini sağlamak. Yönetim sistemlerinin temel ve iç tetkikçi eğitimlerini vermek, iç tetkikçileri belirlemek, denetim programını yayımlamak, denetim raporlarını birimlere göndermek, dış denetimleri gerçekleştirmek, iç ve dış denetim sonuçlarına göre birimlerde iyileştirme yapmak.
 • Kurumun yönetim standartlarına uygunluğunu sürekli iyileştirmek.
 • Birimlerin iç müşteri ve vatandaş anket uygulama planlarını her yıl hazırlamak.
 • İç müşteri ve vatandaşa yönelik memnuniyet anket sorularını belirlemek, anketleri çevrimiçi veya yüz yüze uygulamak, uygulatmak, sonuçları analiz etmek, iyileştirme alanlarını belirlemek,  ilgili birimine ve üst yönetime sunmak.

Müdürlüklerde Ortak Yürütülen Faaliyetler

 • Çalışma alanına ilişki iş planı yapmak, uygulamak, sürekli iyileştirmek ve yöneticiye öneride bulunmak.
 • Çalışma konularına ilişkin kurumsal sunum ve rapor hazırlamak, arşivlemek.
 • Çalışma alanlarına ilişkin kanun, yönetmelik, genelge vb mevzuatı ve güncel konuları takip etmek.
 • Bağlı olduğu müdürlüğün stratejik hedeflerini, faaliyetlerini, bütçesini, performans göstergesini, gerçekleşmelerini oluşturmak.
 • Faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleşmesi için çalışma planlarını hazırlanmak, uygulamak.
 • Hizmet alımlarına konu satın alma veya ihale dosyası hazırlamak, kontrol etmek, kabul etmek, ödeme belgelerini hazırlamak.
 • Kurumun kalite, insan kaynağı, bilgi güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti, enerji ve çevre yönetimi ile bütçe kullanımı politikalarına uygun olarak faaliyet ve projeleri yürütmek.
 • Müdürlük tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
 • İş süreçleri ile ilgili olarak her türlü yazı ve maili değerlendirmek, süresinde cevaplamak.
 • Müdürlük bünyesindeki işlemlere ait her türlü bilgi ve belgelerin korunması, dosyalanarak arşivlenmesini sağlamak,
 • Kurumun düzenlediği eğitim ve programlara katılım sağlamak,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun çalışma şartlarını oluşturmak