İtfaiye AKOM Şube Müdürlüğü - Ömer Faruk DÖĞÜCÜ

İtfaiye AKOM Şube Müdürlüğü

Ömer Faruk DÖĞÜCÜ (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 3580 (08:00-17:00 saatleri arası) / Santral : 444 16 00 (7/24 saatleri arası)

Fax: 0 224 716 34 03

E-Posta: omerfaruk.dogucu@bursa.bel.tr

Adres: KÜÇÜKBALIKLI MAH. 11 EYLÜL BULVARI NO: 195/2 16090 OSMANGAZİ/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları :
1 İtfaiye AKOM Şube Müdürü, 1 Şube Müdürü, 1 İtfaiye AKOM Amiri, 1 İtfaiye Eğitim Amiri, 1 Sivil Savunma Uzmanı,  1 Makine Mühendisi, 1 Şef, 6 İtfaiye Eri, 1 Bilgisayar İşletmeni,  1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 2 Kadrolu İşçi olmak üzere toplam 17 personel ile hizmet vermektedir.
 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine ait tüm planları ve detay planları hazırlar, plan hazırlaması gereken daire ve birimlerle koordine yaparak planlarını hazırlatır.
2. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda belediyemize ait Sivil Savunma Planının hazırlanmasını sağlayarak, Valilik Makamından onayı yapıldıktan sonra güncelliğini sağlamak.
3. 2013/5703 Karar sayılı 18 Aralık 2013 tarih ve 28855 sayılı Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğin ilgili maddesine göre Büyükşehir Belediyemize ait hizmet binalarına ait acil durum planının hazırlanması/ hazırlatılmasını sağlamak.
4. 2013/5703 Karar sayılı 18 Aralık 2013 tarih ve 28855 sayılı Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğin ilgili maddesine göre hazırlanması gerekli olan Türkiye Afet Müdahale (TAMP) planı içinde yer alması gerekli olan Bursa ilimize ait Yerel Düzey Hizmet Gruplarına ait gerekli işlevlerin getirilmesi için Belediyemiz olarak ana ve destek ortağı çalışmaları kapsamında hazırlanacak olan plana katkı sağlamak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile beraber diğer kuruluşlarla gerekli çalışmaları yapmak.
5. 88/13540 Karar sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği’ nin ilgili maddesine göre Büyükşehir Belediyemize ait hizmet binalarına ait sabotajlara karşı koruma planının hazırlanması/ hazırlatılmasını sağlamak.
6. 5-3 “ Savaş Hasarı Onarım Planlarının Hazırlanması Yönergesi” gereğince, Savaş Hasarı Onarım Planını hazırlayarak güncelliğini sağlamak.
7. Seferberlik Sevk Planı Hazırlama Talimatı ve MY.82-2 (C) TSK Seferberlik ve Savaş Hali Yönergesi kapsamında Bursa İl Merkez için ortak hazırlanan sevk planında teşkil eden Tasnif Tertip Planı, Trafik ve İnzibat Planı, Akaryakıt Planı, Bakım ve Onarım Planı, İaşe ve Barındırma planlarında Büyükşehir Belediyemiz adına görev verilecek personelin belirlenmesi ve güncel tutulması için gerekli çalışmaları yapmak.
8. 711 Sayılı Kanun gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bağlı tüm birimlerin 24 saat esasına dayalı devamlı çalışma Planını hazırlamak ve güncelliğini sağlamak.
9. Kurumu adına sığınakları belirlemek, listelemek ve sığınaklarla ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.
10. Büyükşehir Belediyemiz hizmet binalarına ait hazırladığı veya birimlere hazırlattığı planlarda acil servislerde görev verilen personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlar/sağlatır.
11. Doğal afetlere karşı afet öncesi planlama çalışmalarını yapar ve afet esnasında planları uygulamaya koyarak lojistik destek verir ve gerektiğinde afet çalışmalarına bizzat katılır.
12. İçişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı Esasları doğrultusunda 5188 sayılı yasaya göre belediye binalarında görevli personelin güvenlik hizmetlerini kurumu adına denetler.
13. İçişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı Esasları doğrultusunda gizlilik dereceli evrak ve gerecin güvenliği hakkında kurumu adına çalışmalarda bulunur ve uygulatır, ayrıca hazırlanmış olan yönergenin güncelliğini sağlar.
14. İçişleri Bakanlığı Özel Talimatı doğrultusunca, Valilik Makamınca oluşturulan Komisyon tarafından Belediyemize ait hizmet binalarımızın denetlenmesi neticesinde hazırlanan denetim raporunun uygulanması işlevlerini yapar ve yaptırılmasın sağlar.
15. 2007/12937- 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince Belediye Başkanlığımıza bağlı hizmet binalarımız için hazırlanması gerekli olan Binaların İç Düzenlemesini hazırlar/hazırlatır ve ilgili birimlere hazırlattırır ve ekiplerde görevli personele eğitim verilmesini sağlar/sağlatır.
16. 2007/12937- 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince, belediye hizmet binaları ile müştemilatlarda , yangın önlemleri yönünden ihtiyaç duyulan gerekli malzemelerin temin edilmesi, yangın önlem teçhizatlarına ait kullanma talimatların hazırlanması ile ayrıca binalarda eksik görülen acil çıkış yönlendirme levhalarının ilgili yerlere asılmasını sağlar.
17. 2007/12937- 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince, Belediye binalarımızda ve müştemilatlarında bulunan yangın dolaplarının TS EN 671-3’ göre faal getirilmesi, taşınabilir yangın söndürme cihazlarının dolum ve kontrollerinin yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere verilmesi ,ayrıca paratonerlerin, doğalgaz bacalarının, hidratların yıllık bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlar.
18. Belediyemiz hizmet binalarına ait kat plan örneklerini ilgili birimden alınarak planları katlara asılmasını sağlamak ve güncelliğini korumak.
19. Büyükşehir Belediyesine ait binalarda ve alanlarda bulunan Türk Bayrağı, Belediye Bayrağı ile Kalite Bayrağının değişimlerinin yapılması ve takip edilmesi ile birlikte Türk Bayrağı Kanunu çerçevesince imhasının yapılmasını gerçekleştirmek
20. Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesi ile süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
21. Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
22. Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar.
23. Uzmanlığımızda görevli personelin yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği izinleri verir.
24. Performans programında tespit edilmiş strateji hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, aksayan yönlere yönelik çözümler üretir.
25. Birimi ile ilgili aylık, yıllık faaliyet raporlarını periyodik olarak hazırlanmasını sağlar./sağlatır.
26. Yıllık, aylık çalışma planlarını hazırlattırır ve uygulanmasını takip eder.
27. Bütçe teklifi hazırlar.
28. Birimin kullanmakta olduğu, demirbaş ve malzemelerin takip ve kontrolünü sağlar.
29. Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir.

İnsan Kaynakları :
1 İtfaiye AKOM Şube Müdürü, 1 Şube Müdürü, 1 İtfaiye AKOM Amiri, 1 İtfaiye Eğitim Amiri, 1 Sivil Savunma Uzmanı,  1 Makine Mühendisi, 1 Şef, 6 İtfaiye Eri, 1 Bilgisayar İşletmeni,  1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 2 Kadrolu İşçi olmak üzere toplam 17 personel ile hizmet vermektedir.
 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri Taleplerinin Karşılanması

1) Dilekçe (Dernekler, Muhtarlar)

2) Resmi Yazı (Okullar)

7 Gün