Etüd Proje Şube Müdürlüğü

Cihan Atabey (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 2829

Fax: 0224 716 28 68

E-Posta: cihan.atabey@bursa.bel.tr

Adres: Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi Fuar Caddesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 2. Kat 16090 BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

1 Şube Müdürü, 15 Mimar, 2 Peyzaj Mimarı, 1 İç Mimar, 3 İnşaat Mühendisi, 2 Makine Mühendisi, 3 Elektrik Elektronik Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 1 Makine Teknikeri, 1 Elektrik Teknikeri, 1 İnşaat Teknisyeni, 1 Yönetici Asistanı, 1 Bilgisayar işletmeni-Şoför olmak üzere toplamda 34 kişi ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenmiş olan sorumluluklar çerçevesinde, Bursa kentinin ihtiyaçları ve Belediye stratejik planı ve bütçesi doğrultusunda Müdürlük görev ve yetki alanına giren yatırımların proje ihtiyaçlarına yönelik olarak; imar planları, ilgili kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına göre, uygun norm ve standartlarda mimari ve mühendislik proje tasarım çalışmalarının yapılmasını, gerekmesi halinde kurum görüşlerinin alınmasını, onaylanmasını, revize edilmesini ve ruhsat başvurularının yapılmasını sağlar.

Bu doğrultuda ;

*Sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, dini, idari vb. amaçlı yeni yapı projeleri yapmak,

*Tescilli olmayan mevcut yapıların tadilat projelerini yapmak,

*Yaya alt ve üst geçit/köprü projeleri yapmak,

*Spor, park ve rekreasyon alan projeleri yapmak,

*Gerekmesi halinde kentsel donatı elemanlarının yer seçimleri ve projelendirilmesini yapmak,

Etüd Proje Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

Yetki Kullanımı
MADDE 10- 
(1)    Başkanlık Makamınca verilen yetki gereği üst yönetim, Daire Başkanı ile iç/ dış müşterilere karşı Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluklarını Etüd Proje Şube Müdürü yerine getirir, Şube Müdürlüğü’nü temsil ve idare eder.  Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu Daire Başkanı ve diğer üst yönetim yöneticileri tarafından verilen talimatları yerine getirir.
(2)    Gerçekleştirme görevlisi, ihalesi gerçekleştirilen işlerde kontrol amirliği görevlerini yürütür.
(3)    Kendisine bağlı teknik ve idari personelin çalışmalarını, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile Belediyenin stratejik plan ve performans programı hedefleri doğrultusunda yönlendirir, denetler, işlerin en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar, çalışanlar arasındaki gerekli koordinasyonu sağlar.
(4)     Şube Müdürlüğünde görevli teknik ve idari personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek işlerin zamanında yerine getirilmesini sağlar. Özlük iş ve işlemlerini (izin talepleri, puantaj oluşturulması vb.) takip eder, eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek sürekli gelişim sağlamak adına mesleki, kalite ve hizmet içi eğitim almalarını sağlar. Şube Müdürlüğü personelinin uyum içinde ve yüksek motivasyonla çalışmasını mesai saatlerinin etkin/ verimli kullanılmasını sağlar. Şube Müdürlüğünde görevli stajyer öğrencilerin mevzuat konuları ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar. Şube Müdürlüğünde kullanılan kamu kaynaklarının amacına uygun, etkin ve verimli kullanılmasını sağlar, israfı önler. 

Etüd Proje Şube Müdürlüğü’nün Görev ve Sorumlulukları
MADDE 11- 
(1)    Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenmiş olan sorumluluklar çerçevesinde, Bursa kentinin ihtiyaçları, Belediyenin stratejik plan ve performans programları ile Müdürlük bütçesi doğrultusunda, Şube Müdürlüğü görev/ yetki alanına giren ve planlanan yatırımlara yönelik çalışmaları yürütmek, yeni yapı/tadilat işlerinin proje ihtiyaçlarına yönelik olarak imar planları, ilgili kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına göre, uygun norm ve standartlarda mimari-mühendislik proje tasarım çalışmalarını yapmak, projeleri onaylamak, gerekmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşların görüş/onayına sunmak, onaylı projelerin uygulanması için ilgili birimlere yönlendirmek, projeleri revize etmek, gerekmesi halinde ruhsat başvurularını yapmak. Bu doğrultuda;
a.    Sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, dini, idari vb. amaçlı yeni yapı projeleri, tescilli olmayan mevcut yapıların tadilat projelerini, yaya alt ve üst geçit/köprü projeleri, spor, park ve rekreasyon alan projelerini hazırlamak/hazırlatmak, kentsel donatı elemanlarının yer seçimlerini yapmak ve projelendirmek. Planlanan/talep edilen projelerin ve tasarımların imar planları, ilgili kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına göre düzenli yürütülmesini, uygun norm ve standartlarda, fen ve sanat kurallarına uygun olarak zamanında bitirilmesini sağlamak.
b.    Gerekmesi halinde proje yapımı için hizmet/danışmanlık alımı yapmak, mesleki kontrollük hizmetleri yürütmek
c.    Gerekmesi halinde hazırlanan projeleri, ilgili kurum ve kuruluşların görüş/onayına sunmak.
d.    Gerekmesi halinde onaylanan projelere istinaden yapı ruhsatı için gerekli belgeleri sağlayarak başvuru yapmak.
e.    Onaylı projeleri, uygulanmasını sağlamak üzere Belediye’nin ilgili birimlerine yönlendirmek.
f.    Yapım ve kullanım aşamalarında talep gelmesi ve revizyonun teknik ve fonksiyonel olarak gerekliliğinin tespiti halinde hazırlanan projeleri revize etmek. 
(2)    Müdürlüğün iş ve işlemlerinin şeffaf, planlı, verimli, mevzuata ve kurumun politikalarına uygun yürütülmesini sağlamak, yapılan tüm çalışmaları ilgili makama iletmek.
(3)    Kamu kurum-kuruluşları, diğer birim ve vatandaşlardan Daire Başkanlığına gelen ve müdürlüğe havale edilen dilekçe, resmi yazı vb. evrakları değerlendirmek, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek. Bilgi Edinme Kanunu gereği gelen isteklerin kanun kapsamında değerlendirilmesini sağlamak. 
(4)    Belediyenin misyon, vizyon ve kalite politikaları doğrultusunda Şube Müdürlüğünün stratejik hedeflerinin oluşturulmasını ve uygulanması sağlamak. 
(5)    Performans programındaki Şube Müdürlüğünü hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak, aksayan yönlerinin belirlenerek çözüm üretilmesini sağlamak.
(6)    Şube Müdürlüğünün bütçe teklifinin hazırlanmasını sağlamak, Meclis’ ce onaylanan bütçe ödeneğine uygun olarak iş ve işlemleri yürütmek. 
(7)    Gerekmesi halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun şartlarına göre ihale/alım yapmak. İhale/alıma yönelik teknik şartname, yaklaşık maliyet hazırlamak, ihale/alım işlemlerini yürütmek, takip etmek, sonuçlandırmak, ihale komisyonlarında görev almak, yapılan işin şartnamesine/sözleşmesine göre denetimini yapmak, uygun norm ve standartlarda, fen ve sanat kurallarına uygun olarak zamanında tamamlanmasını sağlamak, hakediş/kesin hesap/kesin hakediş/ödemeye esas evrakların, gerekmesi halinde iş artışı oluru, yeni fiyat oluru, iş bitime belgesi vb. evrakları tanzim/tetkik etmek,  işlerin kabul/kayıt ve tahakkuk işlemlerini Gerçekleştirme Görevlisi onayıyla yürütmek.
(8)    Şube Müdürlüğü ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlayarak, ilgili makamlara sunmak. 
(9)    Yapılan çalışmaların izleme raporlarını Belediye Başkanı/Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısı/Daire Başkanının belirlediği periyotlarda sunmak, brifing vermek, 
(10)    Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konularda çalışma yürütmek.
(11)    Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gerekli durumlarda ilgili prosedür doğrultusunda protokol yapmak, işlem tesis etmek.
(12)    Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konulardaki yayınları ve mevzuatı takip etmek, Şube Müdürlüğü iş ve işlemlerinde buna göre hareket etmek.
(13)    Gerekmesi/talep olması halinde proje/yatırımları, belirlenecek yer ve mekanlarda sergi/seminer vb. düzenleyerek tanıtmak, 
(14)    Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konularda ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen eğitim/seminer/konferans/çalıştay vb. etkinliklere ayrıca ulusal/uluslararası teknik incelemelere katılmak, 
(15)    Gerekmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına Başkanlık Makamınca yapılacak görevlendirmeye istinaden her türlü teknik desteği vermek.
(16)    Mer’i mevzuat doğrultusunda; 
a.    Şube Müdürlüğüne gelen veya gönderilen tüm evrakların kaydedilmesini, ilgili personele gönderilmesini, tüm yazışmaların Resmi Yazışma Kurallarına göre yapılmasını, giden-gelen evrakların ve tüm belgelerin Şube Müdürlüğünün standart dosya planlarına uygun olarak dosyalanmasını/arşivlenmesini sağlamak. Şube Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kayıt defterlerinin yıl sonunda kapatılmasını sağlamak, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açarak tüm kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.
b.    Şube Müdürlüğü demirbaş ve ambar kayıtlarının tutulmasını sağlamak, ambar giriş-çıkışını kontrol etmek ve işleyişini düzenlemek. Taşınır mal ve malzeme hareketlerinin takibini yapmak, taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek. 
c.    Şube Müdürlüğü idari yapıları ile ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlamak.
(17)    Belediye Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda kalite sistemlerine ilişkin belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek, uyulmasını sağlamak. 
a.    Sürekli iyileşmeyi esas alan TS EN ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardının gerektirdiği koşulları sağlamak, yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, iyileştirmeye açık noktaları tespit etmek, aksiyon önerisinde bulunmak. Şube Müdürlüğünce yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak. 
b.    ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı çerçevesinde, müdürlük faaliyet/hizmetlerinin çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi/ortadan kaldırılması, ulusal/uluslararası mevzuata uyum sağlanması adına yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek. 
c.    10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi standardı kapsamında, şikayetlerin ele alınması sürecini planlamak, tasarlamak, geliştirmek, işletmek, sürdürmek ve iyileştirmek adına yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek. Şikâyetleri ele alma süreçlerinde vatandaş odaklı yaklaşım sergilemek, yapılan ve kaydedilen şikâyetler ile ilgili süreçlerde yürütülen faaliyetlerin izlenmesini ve şikayetlerin çözüme kavuşturulmasını sağlamak.
d.    ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı kapsamında, enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji verimliliğin arttırılması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi, mevcut kaynakların etkin kullanılması ve sürekliliğinin sağlanması adına yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek. 
e.    ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı gereği, birim çalışanlarına yönelik hastalık, yaralanma, kaza vb. işle ilgili risklerin azaltılmasını ve önlenmesini amaçlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak, gerekli faaliyetleri yerine getirmek ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olmak. İş koluyla ilgili İSG Kurul kararlarının uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak. 
f.    ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı gereği, kurumsal bilgi güvenliğinin, bütünlüğünün, kullanılabilirliğinin sağlanması konusunda yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek.
g.    Tüm kalite yönetim sistemleri için iç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirmek.
 

İnsan Kaynakları

1 Şube Müdürü, 15 Mimar, 2 Peyzaj Mimarı, 1 İç Mimar, 3 İnşaat Mühendisi, 2 Makine Mühendisi, 3 Elektrik Elektronik Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 1 Makine Teknikeri, 1 Elektrik Teknikeri, 1 İnşaat Teknisyeni, 1 Yönetici Asistanı, 1 Bilgisayar işletmeni-Şoför olmak üzere toplamda 34 kişi ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenmiş olan sorumluluklar çerçevesinde, Bursa kentinin ihtiyaçları ve Belediye stratejik planı ve bütçesi doğrultusunda Müdürlük görev ve yetki alanına giren yatırımların proje ihtiyaçlarına yönelik olarak; imar planları, ilgili kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına göre, uygun norm ve standartlarda mimari ve mühendislik proje tasarım çalışmalarının yapılmasını, gerekmesi halinde kurum görüşlerinin alınmasını, onaylanmasını, revize edilmesini ve ruhsat başvurularının yapılmasını sağlar.

Bu doğrultuda ;

*Sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, dini, idari vb. amaçlı yeni yapı projeleri yapmak,

*Tescilli olmayan mevcut yapıların tadilat projelerini yapmak,

*Yaya alt ve üst geçit/köprü projeleri yapmak,

*Spor, park ve rekreasyon alan projeleri yapmak,

*Gerekmesi halinde kentsel donatı elemanlarının yer seçimleri ve projelendirilmesini yapmak,

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Kamu Kurum Kuruluş/Muhtarlık/Vatandaş Başvuru/Talepleri

1) Dilekçe (Vatandaş, Muhtarlık)
2) Resmi Yazı (Kamu Kurum Kuruluş)

30 Gün
Proje Talepleri

1) Dilekçe (Vatandaş, Muhtarlık)
2) Resmi Yazı (Kamu Kurum Kuruluş)

12 Ay
Hakediş Hazırlanması/Onaylanması Talebi

1) Dilekçe (Yüklenici)

30 Gün
Kesin Hesap Raporunun Hazırlanması/Onaylanması Talebi

1) Dilekçe (Yüklenici)

2) Kabul tutanağı

60 Gün
İş Bitirme Belgesi Talebi

1) Dilekçe (Yüklenici) (Hangi iş için bitirme belgesi talpe edildiğinin belirtilmesi yeterlidir.)

2) Kabul Tutunağı

 

20 Gün
Hizmet/Danışmanlık Hizmet Alımı Kabul Talebi

1) Dilekçe (Yüklenici)

25 Gün
Teminat İadesi Talepleri

1) Dilekçe (Yüklenici)

2) Kabul Tutanağı

3) SGK ilişiksiz belgesi

25 Gün
Hizmet/Danışmanlık Hizmet Alımı Diğer Yüklenici Talepleri (Süre uzatım, keşif artış vb.)

1) Dilekçe (Yüklenici)

30 Gün
CİMER Başvuruları

1) https://www.cimer.gov.tr mail adresine online müracaatlar

2) https://www.turkiye.gov.tr adresine online müracaatlar

3) ALO 150, dilekçe vb. kanallarla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yapılacak yazılı/sözlü/online başvurular

30 Gün
ULAKBEL Başvuruları

1) BBB web sayfası, sosyal medya, WhatsApp uygulaması, dilekçe, ALO 153 vb. her türlü iletişim kanalından Beyazmasaya yapılan yazılı/sözlü/online müracaatlar

10 Gün