Etüd Proje Şube Müdürlüğü

Cihan Atabey (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 2829

Fax: 0224 716 28 68

E-Posta: cihan.atabey@bursa.bel.tr

Adres: Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi Fuar Caddesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 2. Kat 16090 BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

1 Şube Müdürü, 16 Mimar, 2 Peyzaj Mimarı, 4 İnşaat Mühendisi, 2 Makine Mühendisi, 3 Elektrik Elektronik Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 1 Makine Teknikeri, 1 Elektrik Teknikeri, 3 Teknisyen, 1 Yönetici Asistanı,1 Büro Elemanı, 1 Şoför olmak üzere toplamda 38 kişi ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenmiş olan sorumluluklar çerçevesinde, Bursa kentinin ihtiyaçları ve Belediye stratejik planı ve bütçesi doğrultusunda Müdürlük görev ve yetki alanına giren yatırımların proje ihtiyaçlarına yönelik olarak; imar planları, ilgili kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına göre, uygun norm ve standartlarda mimari ve mühendislik proje tasarım çalışmalarının yapılmasını, gerekmesi halinde kurum görüşlerinin alınmasını, onaylanmasını, revize edilmesini ve ruhsat başvurularının yapılmasını sağlar.

Bu doğrultuda ;

*Sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, dini, idari vb. amaçlı yeni yapı projeleri yapmak,

*Tescilli olmayan mevcut yapıların tadilat projelerini yapmak,

*Yaya alt ve üst geçit/köprü projeleri yapmak,

*Spor, park ve rekreasyon alan projeleri yapmak,

*Gerekmesi halinde kentsel donatı elemanlarının yer seçimleri ve projelendirilmesini yapmak,

Etüd Proje Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları

(1) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

(2)Daire Başkanlığından gelen evrakları ilgili personele havale etmek; birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.

(3)Belediye Başkanlığı’nın Müdürlük görev ve yetki alanına giren proje yatırımlarının Belediye’nin stratejik planı,  imar planları, ilgili kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına göre düzenli yürütülmesini, uygun norm ve standartlarda ve zamanında bitirilmesini sağlamak.

(4)Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenmiş olan sorumluluklar çerçevesinde, Bursa kentinin ihtiyaçları ve Belediye stratejik planı ve bütçesi doğrultusunda sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, dini ve idari vb. amaçlı yeni yapılar ile tescilli olmayan mevcut yapıların tadilatı, yaya alt ve üstgeçitleri, yaya köprüleri, spor, park ve rekreasyon alanlarına ilişkin mimari, mühendislik ve çevre düzenleme projeleri ile kentsel tasarım, cephe sağlıklaştırma ve cadde, yaya yolları ve meydan düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak; ilgili kurum ve kuruluşların onayına sunmak; inşaat ruhsatı başvurularını yapmak; onaylı projeleri Belediye’nin ilgili birimlerine yönlendirmek; yapım ihalesi, yapım ve kullanım aşamalarında talep gelmesi ve revizyonun teknik ve fonksiyonel olarak gerekliliğinin tespiti halinde projelerin revize edilmesini sağlamak.

(5)Belediyenin sorumluluk alanına giren bölgelerde kullanılacak billboard, büfe, ATM, otobüs durağı, taksi durağı, yönlendirme tabelası vb. kent mobilyalarının seçilmesi, projelendirilmesi ve yer seçimlerinin yapılmasını sağlamak.

(6)Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projelerle ilgili yapılacak danışmanlık, proje hizmet alımı ihalelerine ilişkin Teknik Şartname vb. gibi ihale belgelerini hazırlayarak ilgili birime göndermek, proje hizmet alım sürecini denetlemek, hakediş dosyası hazırlamak.

(7)Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projelerle ilgili yapılacak yap-işlet-devret ihalelerine ilişkin teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak ve ihale işlemlerinin yapılması için Emlak ve istimlak Dairesi Başkanlığına göndermek.

(8)Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda hazırlanan iş programlarını uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek.

(9)Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

(10)Şube Müdürlüğü ile ilgili tüm şikayetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını sağlamak.

(11)Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlamak.

(12)Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlamak.

 (13)Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak.                                                                                                           

(14)İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirmek.

(15)Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.

(16)Personel hareketlerini (izin, vb.) planlamak, denetlemek, bilgilendirmek ve sonuçlanmasını sağlamak.

(17)Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili kanun, Kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. takibini yapmak güncellenmesini sağlamak ve personelini bilgilendirmek.

(18)Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak.

(19)Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelinin Amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

(20)Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen periyodik toplantılarda çalışma raporları hazırlatarak bilgi paylaşımı gerçekleştirmek.

(21)Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

(22)Belediyenin misyon ve vizyonu doğrultusunda şube müdürlüğü ile ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, uygulamak,  bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak.

(23)Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak.

(24)Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlamak.

(25)Daire Başkanı veya Şube Müdürlerinin geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde (İzin, Rapor vb.) görevlerini Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliğinin teklifi, Belediye Başkanının Olur’u ile vekâleten dönünceye kadar üstlenmek.

(26)Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.

İnsan Kaynakları

1 Şube Müdürü, 16 Mimar, 2 Peyzaj Mimarı, 4 İnşaat Mühendisi, 2 Makine Mühendisi, 3 Elektrik Elektronik Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 1 Makine Teknikeri, 1 Elektrik Teknikeri, 3 Teknisyen, 1 Yönetici Asistanı,1 Büro Elemanı, 1 Şoför olmak üzere toplamda 38 kişi ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenmiş olan sorumluluklar çerçevesinde, Bursa kentinin ihtiyaçları ve Belediye stratejik planı ve bütçesi doğrultusunda Müdürlük görev ve yetki alanına giren yatırımların proje ihtiyaçlarına yönelik olarak; imar planları, ilgili kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına göre, uygun norm ve standartlarda mimari ve mühendislik proje tasarım çalışmalarının yapılmasını, gerekmesi halinde kurum görüşlerinin alınmasını, onaylanmasını, revize edilmesini ve ruhsat başvurularının yapılmasını sağlar.

Bu doğrultuda ;

*Sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, dini, idari vb. amaçlı yeni yapı projeleri yapmak,

*Tescilli olmayan mevcut yapıların tadilat projelerini yapmak,

*Yaya alt ve üst geçit/köprü projeleri yapmak,

*Spor, park ve rekreasyon alan projeleri yapmak,

*Gerekmesi halinde kentsel donatı elemanlarının yer seçimleri ve projelendirilmesini yapmak,

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Proje Talepleri

Dilekçe

12 Ay