Dijital Medya Şube Müdürlüğü - Kevser Canan ARGIN

Dijital Medya Şube Müdürlüğü

Kevser Canan ARGIN (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 14 80

Fax: 0224 716 15 51

E-Posta: kevser.argin@bursa.bel.tr

Adres: Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 C blok kat 4 P.K.16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

1 Şube Müdürü, 12 Binted personeli ile hizmet vermektedir.

Dijital Medya Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dijital Medya Şube Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 • Belediyenin kullanması gereken sosyal medya araçlarını tespit ederek sayfaların personel tarafından yönetilmesini organize etmek.
 • Belediyenin sunmuş olduğu hizmetler hakkında sosyal medya kanallarından halkı bilgilendirmek.
 • Kurumsal metinleri, kurum kimliği ve kurumsal kültüre uygun olarak sosyal medya diline çevirerek kurumsal hesaplarda paylaşmak.
 • Kullanılan sosyal medya araçlarına içerik sağlamak için ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak.
 • Sosyal medya hesaplarına vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • İnternet medyası ve sosyal medya iletişim araçlarını kullanarak kurum imajının doğru ve güçlü bir şekilde konumlandırılmasını sağlamak.
 • Basın bültenlerinin ve duyuruların, Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanmasını sağlamak.
 • Basın, yayın, tanıtım işlerinde kullanılan grafik ve tasarım işlerini yapmak ve yaptırmak.
 • Önemli gün ve haftalarda kurum içi ilgili birim ve/veya kurum dışı kuruluşlarla çeşitli etkinlikleri koordineli bir şekilde sosyal medyada organize etmek.
 • Görsel tasarım çalışmalarını yapmak, içerik kontrolü ve uygunluğunu denetlemek.
 • Sosyal medya hesaplarının aktif ve verimli kullanılmasını sağlayarak kamuoyu yansımasını ölçmek.
 • Sosyal medyada etkileşim yaratacak içeriklerin paylaşılmasını ve sosyal medya kampanyalarının oluşturulmasını sağlamak.
 • Kentimizin turizm potansiyeli, tarihî ve kültürel mirası, turistik özellikleri ve değerleri konusunda, yerel ve ulusal kamuoyunda farkındalık oluşturmak, turistik ve kültürel değerleri tanıtmak amacıyla dijital içerik üretmek.
 • Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş, malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak.
 • Yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • Stratejik plan doğrultusunda performans programlarını hazırlamak.
 • Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlamak.
 • Personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak.
 • Müdürlüğün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedefleri belirlemek, çalışma programını hazırlamak ve işlemleri standartlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
 • Müdürlüğün yıllık, aylık çalışma planları ile yıllık eğitim planını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • Daire Başkanlığından yönlendirilen evrakların ilgili servislere havalesini yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Müdürlüğün görev alanları ile ilgili konularda çalışan personelin yetiştirilmesine yönelik birim içi eğitimlerin uygulanmasını sağlamak.
 • Müdürlüğün bünyesinde görev yapan personelin performans, işe devamlılık, verimlilik, sorumluluk taşıma vb. konularda takibini yapmak, devam çizelgesini kontrol etmek ve onaylamak, gerektiğinde işlem yapmak.
 • Bütçe teklifini hazırlamak.
 • Sorumluluk alanındaki işleri ve çalışanları denetlemek ve gerektiğinde raporlamak.
 • Sayıştay, Mülkiye ve Kurum Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde istenen belge ve bilgileri temin etmek.
 • İş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Müdürlüğü bünyesinde iş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için servis sorumluları ile koordineli çalışarak personelin uyum içinde çalışmasını sağlamak.
 • Daire amirinin verdiği görevleri yerine getirmek.

 

İnsan Kaynakları

1 Şube Müdürü, 12 Binted personeli ile hizmet vermektedir.