Mezarlık Hizmetleri

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Mezarlık Hizmetleri

Online Mezar yeri sorgulama ve Online Mezar yeri seçimi için Mezarlık Bilgi Sistemimizi kullanabilirsiniz veya 188 numaralı hattan ulaşarak her türlü cenaze hizmetleri bilgisini alabilirsiniz.

Cenaze İşlemleri

1 – Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Evde Meydana Gelmişse, Yapılacak İşlemler:

Ölüye ait Nüfus kâğıdı aslı, aslı yoksa nüfus kayıt örneği ile bağlı bulunulan İlçe Belediye Tabipliğine başvurularak “ Ölüm Belgesi” alınır. Bu belge ile Mezarlıklar Müdürlüğünün en yakın Cenaze İşleri Şefliklerine müracaat edilir. 
2 – Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Hastanede Meydana Gelmiş ise Yapılacak İşlemler: Hastaneden alınacak “Gömme İzin Belgesi” ile mezarlıklar Müdürlüğünün Cenaze İşleri Şefliklerine başvurulur. 
3– Adli Tıp Morgunda bulunan cenazeler için ise Yapılacak İşlemler;

 Adli Tıp Kurumunca verilecek defin belgesi ile Cenaze İşleri Şefliklerine başvurulacaktır. 


Cenaze Defin İşlemleri Nasıl Yapılır? 

1-Normal Nedenlerle Evde Meydana Gelen Ölümlerde İşlemler Nelerdir? 

 Cenaze yakını vatandaşlarımız ölüm olayının meydana geldiği evin bulunduğu ilçenin belediye tabipliklerine, cenazenin nüfus kağıdı aslı ; nüfus Kağıdı yok ise Nüfus Müdürlüğünden alacakları nüfus kayıt örneği ile müracaat ederek Belediye Tabibine ölüm olayını bildirirler. Belediye Tabibi cenazeyi görüp, muayene ederek ölüm raporu tanzim eder ve cenaze yakını vatandaşa cenazenin gömülmesi için ‘Gömme İzin Belgesi’ verilir. Cenaze yakını vatandaşlarımız, belediye tabipliğinden aldıkları ‘Gömme İzin Belgesi’ ile kendilerine en yakın olan Mezarlıklar Müdürlüğünün Cenaze İşleri Şefliklerine bizzat gelerek müracaat ederler. Yetkili birimlerce müsait olan mezarlıktan mezar yeri tahsisi yapılır. Cenaze İşleri Şeflikleri, cenaze yakını vatandaşların isteği doğrultusunda cenazenin evden alınması camii veya Mezarlıklar Müdürlüğünün gasilhanelerine nakledilmesi, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, tabuta konulması, cenaze aracına konulması, cenaze yakınlarının istediği camiye nakledilmesi, camii de cenaze namazının kılınması, camiden mezarlığa nakil edilmesi, mezar yerinin kazılıp hazırlanması veya lahit kapağının konulması ve dini vecibelerin yerine getirilmesi ile defin hizmeti tamamlanmış  olur. Tüm bu hizmetler Mezarlıklar Müdürlüğünce ücretsiz olarak yerine getirilmektedir. 

2-Normal Nedenlerle Hastanede Meydana Gelen Ölümlerde İşlemler Nelerdir? 

Hastane ve diğer sağlık müesseselerinde ölenlere ait Gömme İzin Belgesi’ müessesenin Müdür ve Baş Tabibi tarafından verilmesinin, usulüne uygun olarak resmi tabipler tarafından tasdik edilmesi yasal zorunluluktur.  Resmi Tabipler tarafından tasdik edilmeden Hastane ve diğer sağlık müesseseleri Müdür ve Baş Tabibince, ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği, resmi tabip tarafından tasdik edilmeyen defin ruhsatları ile hiçbir cenazenin defin edilmemesi, nakledilmemesi, mezarlıklara kabul edilmemesi yasa gereğidir.  Yukarıda izah edildiği şekilde resmi tabipler tarafından verilen veya tasdik edilen gömme izin belgesini (defin ruhsatını) alan cenaze yakını vatandaşlarımız kendilerine en yakın Mezarlıklar Müdürlüğü Cenaze İşleri Şefliklerinden birine şahsen müracaat ederler. Cenazenin cenaze sahibi vatandaşların isteği doğrultusunda camii veya Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesinde yıkanması, kefenlenmesi, tabuta konulması, cenaze yakınlarının isteği doğrultusunda camii ye nakledilmesi, cenaze namazının kılınması, defin edileceği mezarlığa nakledilmesi, mezar yerinin kazılıp hazırlanması, cenazenin defin edilmesi, mezar tahtasının veya lahit kapağının konulması, toprağın örtülmesi, dini vecibelerinin yerine getirilmesi ile defin hizmeti tamamlanmış olur. Tüm bu hizmetler Mezarlıklar Müdürlüğünce ücretsiz olarak yerine getirilmektedir. 

3-Adli Nedenlerle Meydana Gelen Ölümlerde Yapılacak İşlemler 

Adli bir neden ile ölüm olayı meydana gelmiş ise Savcının İncelemesini müteakip, Savcının talebi ile cenazeyi Mezarlıklar Müdürlüğü nakleder, defin ruhsatı ile de yukarıdaki işlemlere göre cenaze defin edilir. Adli bir neden ile ölüm olayı meydana gelmiş ise savcılığın incelemesini müteakip, alınan defin belgesi ile yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılır. Adli Tıp Morgunda bekletilen cenazeler ise Adli Tıp Kurumunca gönderilen defin ruhsatları ile yukarıda açıklanan şekilde defin edilirler. Defin Esnasında İsteyebileceğiniz Ek İşlemler Eğer cenazenin tabutlu defin edilmesi istenir ise ücret tarifesinde belirlenen tabut bedeli defin işlemi esnasında cenaze yakınlarından makbuz karşılığı peşin tahsil edilir. Eğer cenaze Müdürlük onaylı mezarlık alanlarına defin edilmek istenirse; o mezarlıkta ücret tarifesinde belirtilen “Cenazeli mezar yeri bedeli” peşin tahsil edilerek, Mezar Yeri Kullanma Belgesi verilerek, defin işlemi yapılır. 

Cenazenin defin edileceği mezar yeri lahit yapılması talep edilir ise yine cenaze yakınından ücret tarifesinde belirtilen lahit bedeli makbuz karşılığı peşin tahsil edilerek, lahit mezar yaptırılıp, cenaze defin edilir. Eğer cenaze daha önceden boş mezar yeri satın alınmış bir mezara defin edilmesi istenir ise, önceden satın alınmış olan boş mezar yerinin, mezar yeri kullanma belgesi aslının defin işlemleri sırasında Cenaze İşleri Şefliklerine ibraz edilmesi gerekmektedir. Cenaze, daha önceden ölmüş bir yakınının üstüne defin edilmesi talep olunursa, ikinci defnin yapılabilmesi için en son gömü tarihinden asgari 5 (beş) yıl geçmiş olması şartı aranır. Ayrıca mezar yerinin de satın alınmış olması gerekmektedir. Bunun için de mezar yeri kullanma belgesi aslının ibrazı lazım gelir. Mezar yeri kullanma hakkını almış olan kişi kendi mezar yerine bir başkasının defin edilmesini talep edecek olursa, öncelikle kendisinden muvafakatname alınması veya Nüfus kâğıdı aslı ve mezar yeri kullanma belgesi aslı ile Cenaze İşleri Şefliğine bizzat müracaat ederek ve dilekçe ekinde de mezar yeri kullanma belgesinin fotokopisi ile nüfus cüzdanının fotokopisini de ekleyerek, cenazenin gömülmesini talep edebilir.

Cenazenin Defin Edileceği Mezarlık Alanının Seçilmesi 
Mezarlıklar Müdürlüğü mümkün olduğunca vatandaşlarımızın talebi doğrultusundaki mezarlıklara cenaze defin edilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak ilimiz merkezindeki mezarlıklarda aile kabri dışında açıktan cenaze defnine müsait alanlar kalmadığından, gömüye açık mümkün olduğunca da vatandaşlarımızı memnun edecek mezarlıklara gömü yapılmaktadır.

Defin İşlemlerinden Sonra Yapılacak İşlemler 
Cenaze Müdürlük onaylı veya parselasyonlu mezarlıklara defin edilmiş ise; Defin işlemleri esnasında mezar yeri bedeli Mezarlıklar Müdürlüğünce tahsil edildiğinden, cenazenin defin edildiği mezarlık alanının bağlı bulunduğu Müdür Yardımcılıklarından mezar yeri kullanma belgesi alınır ve mezarlık defterine işletilir. 
Gömü tarihinden itibaren asgari üç ay geçtikten sonra, cenaze yakını vatandaşlarımız mezar yeri kullanma belgesi aslı ile müdür Yardımcılıklarına müracaat ederek mezar üst inşaatını yaptırmak üzere mezar onarım belgesi alırlar.  Müdür Yardımcılıkları mezar yeri kullanma belgesini alarak, 1 hafta süreli mezar yeri yaptırma izni verirler. Vatandaşlarımız 1 hafta içerisinde mezar yerlerinin üst inşaatını yaptırıp, mezarlıktaki görevlilerimize ruhsatı imzalatıp, defter kaydını yaptırıp.