MECLİS TOPLANTILARI

19.01.2012 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2012 Perşembe günü saat 15.00’de Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 40 ıncı, 4 üncü dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenecek fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel ücret tespiti ile ilgili yazısı,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personele ek ödeme ücret tespiti ile ilgili yazısı,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısı,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
9-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
10-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin, özürlüler ile ilgili 6. Maddesinin “v” bendinin değiştirilmesi ile ilgili yazısı,
11-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi - Dolmuş - Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 13. Maddesinin E Tipi Güzergah İzin Belgesi ile ilgili yazısı,
12-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerindeki binalarda yapılan cephe sağlıklaştırmalarda reklam / tanıtım amaçlı tabela uygulama esaslarının belirlenmesi ile ilgili yazısı,
13-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5387 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın kiralanması talebi ile ilgili yazısı,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İbrahim Başak adına kayıtlı, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 2846 parsel sayılı ve 464.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/4 hissesinin Belediyemize bağış talebi ile ilgili yazısı,

 

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Emirsultan Kentsel Tasarım ve Meydan Düzenlenmesi Tesislerinin enerji ihtiyacı için imal edilen TR Alanlarının TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devir ve tahsis talebi ile ilgili yazısı,
16-Bursa Kent Konseyi’nin, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.12.2011 tarih ve 199 sayılı “Saçak Çıkmaları” hakkındaki Meclis Kararının görüşülmesi ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2011 gün ve 915 sayılı kararı ile onaylanan Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün talebi olan, Osmangazi İlçesi, Alaşar ve Armutköy Mahalleleri, H22a21b pafta, 4497 ada, 1-2-3-4-5 parseller ile 4367 ada, 13,14,15,16,18,53,54 parsellerin “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ile, 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli, Yıldırım sınırları içerisinde, Toplulaştırma Alanı oluşturulmasına ilişkin 17.05.2011/490 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planına karşı açılan 2011/1258 Esas Nolu davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi 22.12.2011 tarihinde Yürütmeyi Durdurma kararı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2011 gün ve 285 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 7 parselin “Arkeolojik Park Alanı (Arkeopark)” olarak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.06.2011 gün ve 523 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine T.C. Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanuni askı itirazı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, I.Hukuk Müşavirliği’nin, 27.12.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.61.00-641.02-196892 sayılı yazısı ve Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 24.06.2011 tarih ve 2008/285 E. 2011/804 K. sayılı kararı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2011 gün ve 925 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin Plan Notu değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 22.12.2011 gün ve 2011/184 sayılı kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ankara Yolu Kuzeyi 2057 ada güneyinde bulunan alanın kamulaştırılması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hocataşkın Mahallesi, H22d07b4a pafta, 236 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz ile Hocataşkın Mahallesi, H22d07b4a pafta, 236 ada, 41 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili raporu,
3-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği ile ilgili raporu,
4-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Batum İli ile Kardeş Şehir olunması ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

 

 

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 821 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 2187 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 370 parselin “Tarımsal Depo Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, 2322 ada, 7 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583 ada, 1 parselin “Park Alanı”, 4188 ada, 2 parselin “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 237 ada, 2 parselin “Turizm Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 1639 parselin “Konut Alanı ve Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 3550 ada 1-2-3-4-5-6 parsellere plan notu konulması ve KP ibaresinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3790 ada, 3 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5288 ada, 14 parselin "Otel ve Ticaret Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 352 ve 353 parsellerin “Konut Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVKBK’nun 23.03. 2011 gün ve 0869 sayılı yazısı doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 352 ve 353 parsellerin “3. Derece Doğal Sit Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 


25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada 3 parsele ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/1320 E. Sayılı davaya ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesinin 22.09.2011 tarihli kararı ile “Yürütmenin Durdurulması” kararı ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsel, 3847 ada, 2 parsel ve 3850 ada, 11 parsellere ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/866, 2010/952, 2010/930 E. sayılı davalara ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 31.10.2011 tarihli kararı ile “kamulaştırma ve dayanağı işlemlerin iptaline” kararı ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada, 1 parselin "Konut Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4344 ada, 12 parselin “Özel Sağlı Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, Fışkırık Camii çevresinin düzenlenmesi, 5564 ada, 67 ve 74 parsellerin “Park Alanı” düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Mudanya Kıyı Bandı Sahil Düzenlemesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (iskele işlenmesi) ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 Ada, 9-12-270 Parsellerin, “Gelişme Konut Alanı”, “Yeşil Alan”, “İlköğretim Tesisleri Alanı”, “Spor Tesisi Alanı” ve “Teknik Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2010 tarih ve 149 sayılı kararına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 28.04.2011 tarihli iptal kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.05.2010 tarih ve 442 sayılı kararına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 20.05.2011 tarihli yürütmesinin durdurulmasına kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi, Mudanya Planlama Bölgesi (Nilüferköy) Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22d01a1b pafta, 5771 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi, H22d02d1d pafta, 1575 ada, 12 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, H22d07a2b pafta, 1347 ada, 10 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, H22d07a2b pafta, 1347 ada, 10 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi 6664 ada 1 parselin “Tali İş Merkezine” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 730 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada, 7 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 580 ada, 12 parsel, Yeni Karaman Mahallesi, 683 ada, 45 parsel ile ilgili 1/25000- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4151 ada, 22 parselin “Sosyal Tesis Alanı” düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 830 sayılı kararı ile onaylanan, BursaRay Kestel Hattı Güzergahı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine konu olan Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın talepleri ve askı itirazları ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 826 sayılı kararı ile onaylanan Meydancık-Çınarönü Nostaljik Tramvay Hattı’na ilişkin 1/25000 Merkez ve 1/5000 ölçekli Osmangazi-Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi doğrultusunda; Kestel İlçesi, Yeni Mahalle 420 ve 421 ada, 1 parselde bulunan Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nin bahçesine kapalı spor salonu yapılacağından bina çekme mesafelerinin 5m olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkiinde sanayi sitesi oluşturulmasına yönelik 16.09.2010/770 ve 31.01.2011/93 sayılı kararları ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Büyük Sanayi Sitesi Nazım İmar Planlarına açılan davada 2011/1029 Esas Nolu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 16.09.2011 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011/815 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4858 ada, 5-6 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 747 sayılı kararı ile onaylı Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 818, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 1538, 1539, 1542 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu ve Kestel Belediyelerinde onaylı ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarında yükseklik belirtilen alanlara ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporu.

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01.2012 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19/01/2012 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 40 ıncı 4 üncü dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptı’nın oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısında;
3 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Denetim Komisyonu Üyeliğine; Celal DEMİR, Hasan MAKASCIOĞLU ve Mahir GENCER oybirliği ile seçilmişlerdir,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenecek fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısında; Zabıta ve İtfaiye Personeline fazla Mesai Ücreti olarak 341.-TL ödenmesinin oybirliği ile kabulüne,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personele ek ödeme ücret tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Ulaşım-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
11-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin, “Özürlüler” ile ilgili 6. maddesinin “v” bendinin değiştirilmesi ile ilgili yazısının Ulaşım-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
12-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi - Dolmuş - Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 13. Maddesinin E Tipi Güzergah İzin Belgesi ile ilgili yazısının Ulaşım-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
13-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerindeki binalarda yapılan cephe sağlıklaştırmalarda reklam/tanıtım amaçlı tabela uygulama esaslarının belirlenmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5387 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın kiralanması talebi ile ilgili yazısının; “10 yıllığına, aylık 100 (yüz)-TL bedelle, kira sözleşmesi düzenlenerek,3 yıllık kirası olan 3.600,00.-TL.(üçbinaltıyüz lira) kira bedelinin peşin ödenmesine, 3 yılın sonunda aylık 100,00.-TL. olan kira bedeline Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayımlanan yıllık TÜFE/TEFE oranı +%10 oranında her yıl kira artışı yapılarak, kütüphane olarak kullanılmak üzere Belediyemizce kiralanmasına” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İbrahim Başak adına kayıtlı, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 2846 parsel sayılı ve 464.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/4 hissesinin Belediyemize bağış talebi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Emirsultan Kentsel Tasarım ve Meydan Düzenlenmesi Tesislerinin enerji ihtiyacı için imal edilen TR Alanlarının TEDAŞ

1/9

Genel Müdürlüğü adına devir ve tahsis talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
17-Bursa Kent Konseyi’nin, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ile ilgili yazısının Kent Konseyi Başkanlığı’nca yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.12.2011 tarih ve 199 sayılı “Saçak Çıkmaları” hakkındaki Meclis Kararının görüşülmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2011 gün ve 915 sayılı kararı ile onaylanan Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün talebi olan, Osmangazi İlçesi, Alaşar ve Armutköy Mahalleleri, H22a21b pafta, 4497 ada, 1-2-3-4-5 parseller ile 4367 ada, 13,14,15,16,18,53,54 parsellerin “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ile, 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli, Yıldırım sınırları içerisinde, Toplulaştırma Alanı oluşturulmasına ilişkin 17.05.2011/490 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planına karşı açılan 2011/1258 Esas Nolu davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi 22.12.2011 tarihinde Yürütmeyi Durdurma kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2011 gün ve 285 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 7 parselin “Arkeolojik Park Alanı (Arkeopark)” olarak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.06.2011 gün ve 523 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine T.C. Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanuni askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, I. Hukuk Müşavirliği’nin, 27.12.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.61.00-641.02-196892 sayılı yazısı ve Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 24.06.2011 tarih ve 2008/285 E. 2011/804 K. sayılı kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2011 gün ve 925 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin Plan Notu değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 22.12.2011 gün ve 2011/184 sayılı kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ankara Yolu Kuzeyi 2057 ada güneyinde bulunan alanın kamulaştırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hocataşkın Mahallesi, H22d07b4a pafta, 236 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz ile Hocataşkın Mahallesi, H22d07b4a pafta, 236 ada, 41 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
 

 

29-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Batum İli ile Kardeş Şehir olunması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 25. sırada yer alan 06.04.2011 tarih ve 339 sayılı Meclis Kararının, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda: Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 02.11.2011 tarih ve 549 sayılı Meclis Kararının; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 6 red – 25 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 07.12.2011 tarih ve 604, 605, 614, 615, 617, 619, 623 sayılı Meclis Kararlarının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 6 red – 25 kabul) ile uygun olduğuna, rapordaki diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 02.11.2011 tarih ve 27 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda, Mudanya Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek uygun bulunan kararlar içinde yer alan 16.11.2011 tarih ve 173 sayılı Meclis Kararı oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 6 red – 25 kabul) ile, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunda; Raporun; “Rekreasyon Alanı” ifadesinin “Park Alanı” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 821 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 2187 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 6 red – 25 kabul) ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 370 parselin “Tarımsal Depo Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, 2322 ada, 7 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583 ada, 1 parselin “Park Alanı”, 4188 ada, 2 parselin “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 237 ada, 2 parselin “Turizm Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 1639 parselin “Konut Alanı ve Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 3550 ada 1-2-3-4-5-6 parsellere plan notu konulması ve KP ibaresinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3790 ada, 3 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5288 ada, 14 parselin "Otel ve Ticaret Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 352 ve 353 parsellerin “Konut Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVKBK’nun 23.03. 2011 gün ve 0869 sayılı yazısı doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 352 ve 353 parsellerin “3. Derece Doğal Sit Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada 3 parsele ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/1320 E. Sayılı davaya ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesinin 22.09.2011 tarihli kararı ile “Yürütmenin Durdurulması” kararı ile ilgili raporunun, gündemin 3/26 ncı maddesi ile birleştirilerek görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsel, 3847 ada, 2 parsel ve 3850 ada, 11 parsellere ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/866, 2010/952, 2010/930 E. sayılı davalara ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 31.10.2011 tarihli kararı ile “kamulaştırma ve dayanağı işlemlerin iptaline” kararı ile ilgili raporunun, gündemin 3/25 inci maddesi ile birleştirilerek yapılan görüşmesinin oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada, 1 parselin "Konut Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4344 ada, 12 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, Fışkırık Camii çevresinin düzenlenmesi, 5564 ada, 67 ve 74 parsellerin “Park Alanı” düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4/9

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Mudanya Kıyı Bandı Sahil Düzenlemesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (iskele işlenmesi) ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 Ada, 9-12-270 Parsellerin, “Gelişme Konut Alanı”, “Yeşil Alan”, “İlköğretim Tesisleri Alanı”, “Spor Tesisi Alanı” ve “Teknik Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2010 tarih ve 149 sayılı kararına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 28.04.2011 tarihli iptal kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.05.2010 tarih ve 442 sayılı kararına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 20.05.2011 tarihli yürütmesinin durdurulmasına kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi, Mudanya Planlama Bölgesi (Nilüferköy) Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22d01a1b pafta, 5771 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi, H22d02d1d pafta, 1575 ada, 12 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, H22d07a2b pafta, 1347 ada, 10 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, H22d07a2b pafta, 1347 ada, 10 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi 6664 ada 1 parselin “Tali İş Merkezine” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 730 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada, 7 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 580 ada, 12 parsel, Yeni Karaman Mahallesi, 683 ada, 45 parsel ile ilgili 1/25000- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4151 ada, 22 parselin “Sosyal Tesis Alanı” düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 830 sayılı kararı ile onaylanan, BursaRay Kestel Hattı Güzergahı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine konu olan Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın talepleri ve askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 826 sayılı kararı ile onaylanan Meydancık-Çınarönü Nostaljik Tramvay Hattı’na ilişkin 1/25000 Merkez ve 1/5000 ölçekli Osmangazi-Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 6 red – 25 kabul) ile kabulüne,

 

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi doğrultusunda; Kestel İlçesi, Yeni Mahalle 420 ve 421 ada, 1 parselde bulunan Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nin bahçesine kapalı spor salonu yapılacağından bina çekme mesafelerinin 5m olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkiinde sanayi sitesi oluşturulmasına yönelik 16.09.2010/770 ve 31.01.2011/93 sayılı kararları ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Büyük Sanayi Sitesi Nazım İmar Planlarına açılan davada 2011/1029 Esas Nolu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 16.09.2011 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 6 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 23 kabul) ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011/815 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4858 ada, 5-6 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun, tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 747 sayılı kararı ile onaylı Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 818, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 1538, 1539, 1542 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun, oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu ve Kestel Belediyelerinde onaylı ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarında yükseklik belirtilen alanlara ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 6 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 23 kabul) ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “(Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 tarih ve 1051 sayılı Meclis Kararı) Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4767 ada, 1 nolu parselin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na kiralanması (Altıparmak Stadyum Meydanı)” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “(Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun 04.01.2012 tarih ve 10 sayılı Kararı) Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun 04.01.2012 tarih ve 10 sayılı ‘Kamuya Tahsis’ hakkındaki Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi, 166 ada, 18 ve 23 parsel sayılı taşınmazlar ve söz konusu parseller üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere, Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programı’nın 2011-2015 yılları dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun verdiği “Büyükşehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 25. maddesine ilave yapılması (Ambulans ile ücretsiz nakil yapılması.)” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na ait Doğanbey Mahallesi, 7291 ada, 2 parsel ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 6 red – 25 kabul) ile kabulüne,

 

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “(Sivil Savunma Uzmanlığı’nın, 17.01.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.75.00.0-301.01-9392 sayılı yazısı) Sivil Savunma Uzmanlığı Görev Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “Büyükşehir Belediyesi birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliklerde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği’nin, 5.01 Maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu) “Bursa Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan Mimar, Mühendis, Müteahhit, Sürveyan ve Kalfaların Büyükşehir Belediyesi’ne Kayıtlarına ait Usul ve Esasların yeniden düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun verdiği “(Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 17.01.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.17.01.00-301.03-9321 sayılı yazısı) Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2712 ada, 98 parsel sayılı Tarihi Kale vasfındaki taşınmazın Belediyemizce satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun verdiği “(Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 19.01.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.12.01.0-301.01-11006 sayılı yazısı) Mudanya Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği’nin kentimizde kurmuş olduğu Hayvan Barınağı’nı birlikte işletmek için hazırlanan Protokolü imzalamak üzere yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun verdiği “Osmangazi İlçesi, Maksem Meydanı- Mollafenari Camii – İvazpaşa Meydanı arasındaki taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programı’nın 2011-2015 yılları dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 4268 ada, 119 numaralı parselde bulunan Osmangazi Müftülük Binası’nın Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “(Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 24.01.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.73.01.0-301.01-13201 sayılı yazısı) 1996 Model Land Rover Marka Arazi Taşıtı ve 1996 Model Ambulans Aracının Harmancık Belediyesi’ne bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesi İç Yönetmeliği’nin, 2. Maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı plan notu değişikliklerine konu iş yerleri” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun verdiği “Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Hamitler Asri Mezarlığı içinde ‘Dini Tesis Alanı’ yapılmasına ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.01.2012 tarih ve 21-23-24-25-26-27 ve 28 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “Tarihi Ali Paşa Bölgesi’nde 5384 ada, 64 ve 63 sayılı parseller üzerindeki Tarihi Konağın satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şevki ÇELİK’in verdiği “Mimar Sinan Caddesi ile Emniyet Caddesi’nin, birbirine bağlanabilmesi için 1531 ada, 6-7-8-9 sayılı parsellerin Kamulaştırma Programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Evsel Katı Atık Hizmetlerine ilişkin tarifelerin Büyükşehir Belediye Meclisi’nce belirlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ ve Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 26.12.2011 tarih ve 2011/156 Esas- 204 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ’nin verdiği “Yenişehir İlçesi’nde, Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan Belediye’ye ait Sosyal Tesis” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.01.2012 tarih ve 2011/176 Esas- 2012/09 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Perihan BALCI ve Recep TANLAK’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.01.2012 tarih ve 17-18-19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.01.2012 tarih ve 2-3-5-6-7-8-10-11-12-13 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen , Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.01.2012 tarih ve 19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-31-32-33 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recep DEMİRHAN ve Aylin UYAR’ın verdiği “1/5000 ve 1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi imar planında kalan, 3554 ada, 4-7- 8-9 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan notlarının yeniden değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özden DOĞAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahir GENCER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necdet ERSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zafer Cemal ÜLGEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

19.01.2012 Tarihli Meclis