MECLİS TOPLANTILARI

16.12.2010 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 24 üncü, 2 nci dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, Ek Bütçe hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ek Ödenek ile ilgili yazısı,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın. Aktarma Yapılması ile ilgili yazısı,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, MOBESE Projesi ile ilgili yazısı,
5-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Merinos Parkı Çay Evi ile ilgili yazısı,
6-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Kültürpark İçi, Eski Nikah Salonu Yanı Çay Bahçesi (İnanoğlu Gıda Ltd.Şti.) ile ilgili yazısı,
7-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Çiftehavuzlar Mahallesi Spor Tesisleri ve Kafeterya ile ilgili yazısı,
8-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Karacaali Köyü Sosyal Tesislerinin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili yazısı,
9-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Alan Yönetim Planlarının hazırlanması ve UNESCO Dünya Miras Listesi Başvuru dosya çalışmalarının Büyükşehir Belediyesince yürütülmesi için ilçe Belediyeleri ile protokol yapılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4181 ada, 5 nolu parselin hissenin tamamının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programı’nın 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
11-Bursa Kent Konseyi’nin, Bursa 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2009 gün ve 802 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 4283 ada, 1,4,5 parsellerin Meydan ve Zemin Altı Otopark Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.10.2010 gün ve 844 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 124 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,

1/5

 


14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda otoyol güzergahının 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planına işlenmesine ilişkin plan değişikliği ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 03.11.2010 tarih ve 3261 sayılı kararı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 28.11.2010 tarih ve 6330 sayılı kararı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, 1/1000 ölçekli Teferrüç İstasyonu ve Etrafı III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2010 gün ve 291 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı’nın iptali hakkındaki Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 27.05.2010 tarihli kararı ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2010 gün ve 291 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı’nın iptali hakkındaki Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 27.10.2010 tarihli kararı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3864 ada, 1 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 06.04.2010 tarih ve 39294 sayılı işlemi hakkında Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosuna, Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan “İlgililerin Nazım İmar Planı Taleplerinde ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaylanmak üzere gönderilen Uygulama İmar Planı talepleri dosyasında bulunması gereken evrak listelerinin” eklenmesi hususu ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Ulaşım Komisyonu’nun, Ana Arterlerin tespiti ile ilgili raporu,
2-Ulaşım Komisyonu’nun. Numarataj hakkındaki işlemler ile ilgili raporu,
3-Ulaşım Komisyonu’nun, Engelli Refakatli Ulaşım Kartı ile ilgili raporu,
4-Hukuk Komisyonu’nun, Yıldırım ve Osmangazi Belediyelerine tahsis edilmiş olan lojmanlar ile ilgili raporu,
5-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Engellilere verilen BU-KART’larda düzenleme yapılması ile ilgili müşterek raporu,
6-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin maddelerinin yeniden gözden geçirilmesi ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe-İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, 01.01.2011-31.12.2015 tarihlerini kapsamakta olan X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programı ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2/5

 

 

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.07.2010/709 sayılı kararı ile onaylı Gemlik, Ata Mahallesi - Kurtul Köyü arası çalışma alanlarına ilişkin Gemlik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.12.2004/324 sayılı kararı ile onaylı Gemlik Doğusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali hakkındaki mahkeme kararının Danıştay 6. Dairesi’nin, 16.07.2010 gün ve 2008/12390 E. 2010/7798 K. Sayılı ilamı ile onanmasına ilişkin karar ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey, H22A09C pafta, 143 ada, 3 sayılı parselde Mermer İşleme Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 599 ada, 6 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010/773 sayılı kararı ile onaylı Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2422 ada, 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 ada, 1 parselin Konut Alanına alınmasına ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010/765 sayılı kararı ile onaylı Akçalar 921-924-925-926-928 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi, Batı Planlama Bölgesi, Mudanya Planlama Bölgesi ve Gemlik Planlama Bölgeleri Nazım İmar Planları “Günübirlik Tesis Alanlar” hakkındaki Plan Hükümlerinde değişiklik ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 572 – 574 - 575 adalara yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 öçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2789 ada, 16 parsel ve Hamamlıkızık Mahallesi, 99 parselde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Su Dolum Tesisi) oluşturulmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 2057 ada, 1-2-3-4-5-9-10-11 parsellerde Yeşil Alan oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010/762 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, İsmetiye Köy Mah. 4047 ada, 12-13-14 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya, Değirmendere, 245 ada, 10 parsel ve 356 ada-10 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Plan değişiklik talebi ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Yörükali Köyü, 1171, 1172, 1173 parseller için 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Özel Mahsul Alanına ilişkin plan hükmü değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010/772 sayılı kararı ile onaylı Mudanya İlçesi 1461-1462-1463 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.06.2008/404 sayılı kararı ile onaylı Mudanya, 215 ada, 11 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy, 718 parselde Araç Servis İstasyonu Yapılması hakkında 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,


3/5

 

 

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli; Ayazma-İnönü-Demiryolu Projesi Bursa Geçişi Demiryolu hattının 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Serme, 299 parsele ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Dudaklı-232 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü´nün Kıyı Kanunu’nun 3. ve 5. maddesine istinaden Gölyazı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının geçerliliği olmadığına dair yazısı ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi, H22d04a pafta, 2084 parselin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Diğer Tarım Alanı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, Karasu Mevkii, 110 ada, 66-72 parsellerin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Soğuk Hava Deposu olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, H21b25c1b pafta, 7039 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, H22a22d3c pafta, 2336 ada, 3-19-22-81-83-92 parseller, 6237/1, 6240/1, 6241/2-3, 6243/16-17, 6245/1 ada/parsel nolu taşınmazlar ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Karakaya Mevkii, eski 4 pafta-115 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, H22a22d4c pafta, 2309 ada, 6 parsel ile ilgili 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, H21c05b pafta, 958 ada, 48 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Biladiyunus Mahallesi, H21b25c3b pafta, 4869 ada, 1 parel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, Harmanlar Mevkii, H22a21a4b pafta, 4965 ada, 36 parsel ile ilgili 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Plan Notu değişiklik talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 17.06.2010 gün ve K:2010/429 nolu kararıyla iptal kararının uygulanmasına ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3906 ada, 5 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları “Kentsel ve Sosyal Donatı Alanlarına” ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKTVKBK´nun, 01.10.2010/6138 sayılı kararı doğrultusunda EGEMEN HES1 ve HES2 Projesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Plan Notlarında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar ve Diğer Tarım Alanlarında “Tarımsal Amaçlı Yapı” ve “Bağevi”, yapılabilmesi hakkında Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,


4/5

 

 

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi sınırlarında yer alan Bölge Parkına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve Plan Notları değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi sınırlarında yer alan Bölge Parkına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve Plan Notları değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 129 parsel ve 3540 ada, 2 parsele yönelik Sağlık Tesisi Alanı ile ilgili 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişiklikleri ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi ve Nilüfer İlçeleri, Hüdavendigar, Odunluk, Sırameşeler, Soğukkuyu ve Karaman Mahalleleri sınırlarında bulunan alanda, Bursa Kent Stadyumu’nun ulaşım bağlantılarının sağlanması amacıyla hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli İmar Planları değişiklikleri ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2009 gün ve 713 sayılı kararı ile onaylanan, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyü 805,806,…,1888,1889 sayılı taşınmazları kapsayan alana ilişkin onaylanan 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma kararı ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 13.10.2010 gün ve 124868 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi 2020 ada 6 parselde Spor Alanı planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
55-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
56-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
57-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
58-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
59-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
60-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
61-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
62-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Performans Esaslı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
63-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporu.

 

 

Refik YILMAZ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 


5/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.2010 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 24 üncü 2 inci dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptında;; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.11.2010 tarih ve 2010/258 Esas, 974 sayılı kararıyla kabul edilen; “Osmangazi İlçesi, Paşa Çiftliği 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı” hakkındaki Meclis Kararında “Osmangazi İlçesi, Paşa Çiftliği, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında M Lejantı tanımının ‘BKTVKB Kurulu Kararına göre yeniden işlevlendirilecek mevcut yapı’ şeklinde düzeltilmesi,
Plan notlarının 2. maddesinin ‘BKTVKB Kurulu’nca korunması uygun bulunan bu yapıların yeni işlevleri BKTVKB Kurul Kararı ile belirlenecek ve uygun bulunan projesine göre uygulama yapılacaktır.’ şeklinde düzeltilmesi,
Plan notlarının 3. maddesinin kaldırılması, Plan notlarına ‘BKTVKB Kurulu’nca aynen uygun bulunması halinde uygulamaya geçilir.’ Plan notu ilave edilmesi” şeklinde düzeltilerek Geçen Toplantı Zaptının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – 27 kabul) ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, Ek Bütçe hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ek Ödenek ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın. Aktarma Yapılması ile ilgili oybirliği ile kabulüne,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, MOBESE Projesi ile ilgili oybirliği ile kabulüne,
6-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Merinos Parkı Çay Evi ile ilgili yazısına; “Çay evi olarak kullanılmak üzere BURFAŞ’a tahsis edilen yerin faaliyet konusunun kafe- restaurant olarak değiştirilerek kiraya verilmesi için Encümen’e yetki verilmesi,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.05.2010 tarih ve 2010/223 Esas, 467 sayılı Meclis Kararı ile verilen yerlerden kalan yerlerin (Z 237, Z 277, Göl Çay Bahçesi ve Nikah Dairesi Zemin Kattaki Büfe’nin (Z 06) 750 (Yediyüzelli TL) bedel ile 5 yıllığına BURFAŞ’a tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
7-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Kültürpark İçi, Eski Nikah Salonu Yanı Çay Bahçesi (İnanoğlu Gıda Ltd.Şti.) ile ilgili yazısına; “Kültürpark İçi, Eski Nikah Salonu Yanı Çay Bahçesi’nin aylık 100 TL (Yüz TL) bedel ile 5 yıllığına BURFAŞ’a tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
8-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Çiftehavuzlar Mahallesi Spor Tesisleri ve Kafeterya ile ilgili yazısının, “aylık 500 TL (Beşyüz TL) bedel ile 5 yıllığına BURFAŞ’a tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
9-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Karacaali Köyü Sosyal Tesislerinin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili yazısının; “aylık 500 TL (Beşyüz TL) bedel ile 5 yıllığına, BURFAŞ’a tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
10-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Alan Yönetim Planlarının hazırlanması ve UNESCO Dünya Miras Listesi Başvuru dosya çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülmesi için İlçe Belediyeleri ile protokol yapılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4181 ada, 5 nolu parselin hissenin tamamının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programı’nın 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Bursa Kent Konseyi’nin, Bursa 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ile ilgili yazısının Kent Konseyi Başkanlığı’nca yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,

1/9


13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2009 gün ve 802 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 4283 ada, 1,4,5 parsellerin Meydan ve Zemin Altı Otopark Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.10.2010 gün ve 844 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 124 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda otoyol güzergahının 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planına işlenmesine ilişkin plan değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 03.11.2010 tarih ve 3261 sayılı kararı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 28.11.2010 tarih ve 6330 sayılı kararı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, 1/1000 ölçekli Teferrüç İstasyonu ve Etrafı III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2010 gün ve 291 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı’nın iptali hakkındaki Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 27.05.2010 tarihli kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2010 gün ve 291 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı’nın iptali hakkındaki Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 27.10.2010 tarihli kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3864 ada, 1 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 06.04.2010 tarih ve 39294 sayılı işlemi hakkında Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosuna, Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan “İlgililerin Nazım İmar Planı taleplerinde ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na onaylanmak üzere gönderilen Uygulama İmar Planı talepleri dosyasında bulunması gereken evrak listelerinin” eklenmesi hususu ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-Ulaşım Komisyonu’nun, Ana Arterlerin tespiti ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Ulaşım Komisyonu’nun. Numarataj hakkındaki işlemler ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Ulaşım Komisyonu’nun, Engelli Refakatli Ulaşım Kartı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Hukuk Komisyonu’nun, Yıldırım ve Osmangazi Belediyelerine tahsis edilmiş olan lojmanlar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Engellilere verilen BU-KART’larda düzenleme yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

2/9


28-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin maddelerinin yeniden gözden geçirilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe-İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, 01.01.2011-31.12.2015 tarihlerini kapsamakta olan X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun 4. sırada yer alan 08.11.2010 tarih ve 727 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, , Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red, 25 kabul) ile uygun olduğuna,
5. ve 15. sırada yer alan 08.11.2010 tarih ve 728 ve 743 sayılı Meclis Kararlarının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – 27 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.07.2010/709 sayılı kararı ile onaylı Gemlik, Ata Mahallesi – Kurtul Köyü arası çalışma alanlarına ilişkin Gemlik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.12.2004/324 sayılı kararı ile onaylı Gemlik Doğusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali hakkındaki mahkeme kararının Danıştay 6. Dairesi’nin, 16.07.2010 gün ve 2008/12390 E. 2010/7798 K. Sayılı ilamı ile onanmasına ilişkin karar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey, H22A09C pafta, 143 ada, 3 sayılı parselde Mermer İşleme Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 599 ada, 6 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010/773 sayılı kararı ile onaylı Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2422 ada, 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 ada, 1 parselin Konut Alanına alınmasına ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010/765 sayılı kararı ile onaylı Akçalar 921-924-925-926-928 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi, Batı Planlama Bölgesi, Mudanya Planlama Bölgesi ve Gemlik Planlama Bölgeleri Nazım İmar Planları “Günübirlik Tesis Alanlar” hakkındaki Plan Hükümlerinde değişiklik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3/9


45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 572 – 574 - 575 adalara yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2789 ada, 16 parsel ve Hamamlıkızık Mahallesi, 99 parselde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Su Dolum Tesisi) oluşturulmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 2057 ada, 1-2-3-4-5-9-10-11 parsellerde Yeşil Alan oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010/762 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, İsmetiye Köy Mah. 4047 ada, 12-13-14 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya, Değirmendere, 245 ada, 10 parsel ve 356 ada-10 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Plan değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Yörükali Köyü, 1171, 1172, 1173 parseller için 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Özel Mahsul Alanına ilişkin plan hükmü değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010/772 sayılı kararı ile onaylı Mudanya İlçesi 1461-1462-1463 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.06.2008/404 sayılı kararı ile onaylı Mudanya, 215 ada, 11 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy, 718 parselde Araç Servis İstasyonu Yapılması hakkında 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – 27 kabul) ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli; Ayazma-İnönü-Demiryolu Projesi Bursa Geçişi Demiryolu hattının 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Serme, 299 parsele ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesinin oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Dudaklı-232 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü´nün Kıyı Kanunu’nun 3. ve 5. maddesine istinaden Gölyazı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının geçerliliği olmadığına dair yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi, H22d04a pafta, 2084 parselin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Diğer Tarım Alanı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, Karasu Mevkii, 110 ada, 66-72 parsellerin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Soğuk Hava Deposu olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesinin oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, H21b25c1b pafta, 7039 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4/9


61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, H22a22d3c pafta, 2336 ada, 3-19-22-81-83-92 parseller, 6237/1, 6240/1, 6241/2-3, 6243/16-17, 6245/1 ada/parsel nolu taşınmazlar ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Karakaya Mevkii, eski 4 pafta-115 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, H22a22d4c pafta, 2309 ada, 6 parsel ile ilgili 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, H21c05b pafta, 958 ada, 48 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Biladiyunus Mahallesi, H21b25c3b pafta, 4869 ada, 1 parel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, Harmanlar Mevkii, H22a21a4b pafta, 4965 ada, 36 parsel ile ilgili 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Plan Notu değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 17.06.2010 gün ve K:2010/429 nolu kararıyla iptal kararının uygulanmasına ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3906 ada, 5 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları “Kentsel ve Sosyal Donatı Alanlarına” ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Ceyhun İRGİL, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – 27 kabul) ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKTVKBK´nun, 01.10.2010/6138 sayılı kararı doğrultusunda EGEMEN HES1 ve HES2 Projesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – 27 kabul) ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Plan Notlarında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar ve Diğer Tarım Alanlarında “Tarımsal Amaçlı Yapı” ve “Bağevi”, yapılabilmesi hakkında Plan Notu değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesinin oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi sınırlarında yer alan Bölge Parkına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve Plan Notları değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporunun, gündemin 3/50 nci maddesiyle birlikte değerlendirilerek görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi sınırlarında yer alan Bölge Parkına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve Plan Notları değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun; “itirazların uygun olduğuna” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 129 parsel ve 3540 ada, 2 parsele yönelik Sağlık Tesisi Alanı ile ilgili 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 25 kabul) ile kabulüne,

5/9

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi ve Nilüfer İlçeleri, Hüdavendigar, Odunluk, Sırameşeler, Soğukkuyu ve Karaman Mahalleleri sınırlarında bulunan alanda, Bursa Kent Stadyumu’nun ulaşım bağlantılarının sağlanması amacıyla hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli İmar Planları değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – 27 kabul) ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2009 gün ve 713 sayılı kararı ile onaylanan, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyü 805,806,…,1888,1889 sayılı taşınmazları kapsayan alana ilişkin onaylanan 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 13.10.2010 gün ve 124868 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi 2020 ada 6 parselde Spor Alanı planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
77-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
78-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
79-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
80-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
81-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
82-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
83-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
84-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Performans Esaslı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun, gündemin en son maddesi olarak görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
85-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun, gündemin en son maddesi olarak görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan AKTÜRK’ün verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.12.2010 tarih ve 2010/329 Esas, 2010/338 sayılı ‘643.322.00TL Ek Bütçesi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, 13.12.2010 tarih, 149866 sayılı ‘Lübnan’ın Tarablus Şam Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması’ hakkındaki yazısı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Ertuğrulgazi Mahallesi 844 ada, 4 parsel sayılı Taşınmazın (Türkiye Jokey Kulübü) içinden geçen yolun terki, 6 metre genişliğinde, 4 metre yüksekliğinde Alt Geçidin yol kapsamı içinde yapılması ve Hipodromdan yol geçmesi sebebiyle ayrılan tesislere ait altyapı bağlantılarının taahhüt edilmesi, yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Bursa İli, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi 123 ada, 1 parsel sayılı ve 15.353,49 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın satın alınması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümeni’ne yetki verilmesi.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

6/9


90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın 40 000 m2’lik kısmının Emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere görev süresince tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin gündemin bir sonraki maddesi olan İmar ve Bayındırlık Komisyondan gelen önerge ile birleştirilerek görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Altınova Mahallesi3198 ada, 15 parseldeki, Emniyet Müdürlüğü’ne ayrılan Resmi Kurum Alanı ve Plan değişikliği askı itirazları” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi 2255 ada, 5-6 sayılı parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi Kayhan Mahallesi, 4283 ada, 1,4,5,6 parseller ile 4284 ada, 1,2,3,4 parsellere ilişkin BKVTVKBK’nun yazısına istinaden 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı Talebi (Tekel Binasının olduğu alan)” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Hasanağa 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Hikmet AYDOĞDU ve Orhan ŞAHİN’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 01.12.2010 tarih ve 551,552,553,554,555,556,559,560,561,562,563,564,565 ve 566 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Hikmet AYDOĞDU ve Fahreddin YILDIRIM’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, H22d07b3a pafta, 1279 ada, 4-5-6 ve 7 sayılı parsellerin tamamının Belediye Hizmet Alanı olarak tarif edilmesine yönelik plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Hikmet AYDOĞDU ve Fahreddin YILDIRIM’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4979 ada, 7-8 parsellerin kuzeyinde bulunan köşeli imar hattının yeniden düzenlenmesi.” İle ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.12.2010 tarih ve 336-337-340 sayılı ‘plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep KOYGUN’un verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 16.12.2010 tarih ve 151706 sayılı yazısı) “Mudanya Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile Protokol Yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin 01.12.2010 tarih ve 247-248-249-250-252-253 ve 254 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Derya BULUT, Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 3. Sevim Sokak üzerinde bulunan H22d07b1c pafta, 4982 ada, 1 parsel ve üzerindeki binaların imar planında yolda kalması nedeniyle Kamulaştırma Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

7/9

 

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 01.12.2010 tarih ve 816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836 ve 837 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali KARAMIK, Mahir GENCER ve Erhan ÖZEKİN’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 01.12.2010 tarih ve 10-13-14-16-17-18-19-20-22 ve 23 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN ve Mahir GENCER’in verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 01.12.2010 tarih ve 2010/M-355, 2010/356, 2010/M-357 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nın verdiği “Bursa İzmir Devlet Karayolu üzerindeki ulaşım sorunları” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın verdiği “Nilüfer İlçesi sınırları içerisinde yer alan, ana/ara arter yollar ve ilgili diğer alanlardaki Geçiş Hakkı bedelinin Nilüfer Belediyesi’ne ödenmesi” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ceyhun İRGİL’in verdiği “Uluslararası Bursa Fotograf Festivali (FOTOFEST) yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
108-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Performans Esaslı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 çekimser - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red– 25 kabul) ile kabulüne,
109-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
110-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.11.2010 tarih ve 2010/258 Esas, 974 sayılı kararıyla kabul edilen; “Osmangazi İlçesi, Paşa Çiftliği 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı” hakkındaki Meclis Kararında “Osmangazi İlçesi, Paşa Çiftliği, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında M Lejantı tanımının ‘BKTVKB Kurulu Kararına göre yeniden işlevlendirilecek mevcut yapı’ şeklinde düzeltilmesi,
Plan notlarının 2. maddesinin ‘BKTVKB Kurulu’nca korunması uygun bulunan bu yapıların yeni işlevleri BKTVKB Kurul Kararı ile belirlenecek ve uygun bulunan projesine göre uygulama yapılacaktır.’ şeklinde düzeltilmesi,
Plan notlarının 3. maddesinin kaldırılması, Plan notlarına ‘BKTVKB Kurulu’nca aynen uygun bulunması halinde uygulamaya geçilir.’ Plan notu ilave edilmesi” şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – 27 kabul) ile kabulüne,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

8/9

 

 


114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muhammet Yavuz ÜNLÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent ASLANHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/9
 

16.12.2010 Tarihli Meclis