MECLİS TOPLANTILARI

14.02.2008 Tarihli Meclis Gündemi

0S??’?’?????? ????????`???`?```??I ST`a ?u0Ei?I?nu?su?,Nğ?????????????????`?????????? TaI???İı??????uS?0Es=NA???????ğĞ???n'm1oriy,R?efDghkGl????????????????????????????????@?????????????????????????????0+?a?? ??????e?K???s??S??m??? ? ? ?V??k?i?p??u? ?"??o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@?????
Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 14.02.2008 Perşembe günü saat 15:00?da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu?nda yapacağı 2004/2009 seçim döneminin 49 uncu, 5 inci dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.
1. Geçen Toplanti Zaptı;
2. Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri ;
  1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Belediye Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ile ilgili yazısı,
  2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısı,
  3. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'nın, 2008 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili yazısı,
  4. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'nın, 2008 Yılı Satış Miktarları ile ilgili yazısı,
  5. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Yönetmeliği'nde güncelleme yapılması ile ilgili yazısı,
  6. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili yazısı,
  7. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İhaleli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği'nin 29. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
  8. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, Spor Tesisleri ile ilgili yazısı,
  9. BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün, Geçici İşçi Vizeleri ile ilgili yazısı,
  10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Barakfakih Belediyesi sınırları içinde kalan 545 ve 547 sayılı parsel sahiplerinin 13.12.2007 gün ve 803 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına yaptıkları askı itirazı ile ilgili yazısı,
  11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gürsu Belediyesi, Dışkaya Köyü sınırları içinde Toplu Konut Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan aksı itirazı ile ilgili yazısı,
  12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Yıldırım Belediye Başkanlığı'nın, Mimar Sinan Mahallesi, sınırları içinde Üniversite Alanı oluşturulmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
  13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çalı Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
  14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Koruma Bölge Kurulu'nun 24.01.2008 gün ve 3235 sayılı Kararı doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Emirsultan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması ile ilgili yazısı,
  15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 13 parselde bulunan Enerji Nakil Hatlarının yerlerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.
3. Komisyonlardan Gelen Evraklar;
  1. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazlar ile Osmangazi Belediyesi'ne ait taşınmazların takas edilmesi ile ilgili raporu,
  2. Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık Komisyonları'nın, Hafriyat Atıklarının bertarafı için 2008 Yılı Fiyat Teklifi ile ilgili müşterek raporu,
  3. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde uygulanan Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Sürveyan, Kalfa, Müteahhitlik koşullarının düzenlemesi ile ilgili raporu,
  4. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Demirtaş Belediyesi'ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
  5. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Emek Belediyesi'ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
  6. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Santral Garaj 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
  7. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Barakfakih Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  8. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Küçük Kumla Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  9. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Güzelyalı Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  10. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Görükle Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  11. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gürsu Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  12. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kestel Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  13. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Mudanya Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  14. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gemlik Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Nilüfer Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Yıldırım Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Osmangazi Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gemlik İlçesi'nde BUSKİ tarafından yapılacak olan Arıtma Tesisi ile ilgili olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

14.02.2008 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2008 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 49 uncu, 5 inci dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2008 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
5-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2008 Yılı Satış Miktarları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Yönetmeliği’nde güncelleme yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
7-Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
8-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İhaleli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği’nin 29. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
9-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Spor Tesisleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, Geçici İşçi Vizeleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Barakfakih Belediyesi sınırları içinde kalan 545 ve 547 sayılı parsel sahiplerinin 13.12.2007 gün ve 803 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına yaptıkları askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi, Dışkaya Köyü sınırları içinde Toplu Konut Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan aksı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediye Başkanlığı’nın, Mimar Sinan Mahallesi, sınırları içinde Üniversite Alanı oluşturulmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Koruma Bölge Kurulu’nun 24.01.2008 gün ve 3235 sayılı Kararı doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Emirsultan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 13 parselde bulunan Enerji Nakil Hatlarının yerlerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlar ile Osmangazi Belediyesi’ne ait taşınmazların takas edilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR, 8 red, 59 kabul) ile kabulüne,
18-Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Hafriyat Atıklarının bertarafı için 2008 Yılı Fiyat Teklifi ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR, 8 red, 59 kabul) ile kabulüne,


../...


-2-


19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde uygulanan Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Sürveyan, Kalfa, Müteahhitlik koşullarının düzenlemesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR, 8 red, 59 kabul) ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR, 8 red, 59 kabul) ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Santral Garaj 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfakih Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “25 pafta, 290 ada, 89 parselin belediyesinden geldiği şekliyle onaylanması” ilavesiyle oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT ve Önder YABANCAR, 8 red, 59 kabul) ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesinin oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Uygun Bulunan Kararlardan “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 05.12.2007 Tarih 18 sayılı Meclis Kararı” sehven yazıldığından “02.01.2008 Tarih ve 18 sayılı Meclis Kararı” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlardan 11. sırada yer alan “Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02.01.2008 Tarih ve 5 sayılı Belediye Meclis Kararı;
Askeriyeye tahsisli olmayan 258 ada, 6 nolu parselde askeri alan taramasının kaldırılması şekliyle değiştirilerek uygun olduğuna” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda, Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlardan, raporda 21. sırada yer alan; Osmangazi Belediye Meclisi’nin “09.01.2008/33 sayılı Meclis Kararı:
Söz konusu meclis kararı ile kabul edilen plan değişikliğine ilişkin 41,42 ve 2 parsellerin tevhid edilmesi ” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,

 

../...


34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi’nde BUSKİ tarafından yapılacak olan Arıtma Tesisi ile ilgili olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunda; “tespit edilen alanın batıya doğru kaydırılarak onaylanması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in “Görükle Belediye Meclisi’nin, 04.02.2008 Tarih ve 2008/14 Esas, 14 Karar- 2008/15 Esas, 15 Karar ile 2008/17 Esas, 17 sayılı ‘Uygulama İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bayram DEMİR ve Salim EYÜBAGİL’in “1/25000 ve 1/5000 lik Nazım İmar Planlarına uygun olarak hazırlanan Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planları değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Fahreddin YILDIRIM ve Cemal Aydın AYBEY’in “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2008 gün ve 40 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan Yalova Yolu II. Bölge 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.02.2008 Tarihli toplantısında almış olduğu ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet TURGUT, Ali OKUROĞLU, Hasan İNCE ve Nurettin BAY’ın “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 11.01.2008 Tarih ve 2008/M-45, 2008/M-49, 2008/M-51 nolu kararları ile 08.02.2008 Tarihli 2008/M-85, 2008/M-86, 2008/M-94 Sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR, Mehmet Raci ARVAS, Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.02.2008 Tarih ve 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66 ve 67 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet SARI’nın “Kayapa Belediye Meclisi’nin, 05.02.2008 Tarih ve 2008/04 Esas, 04 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 05.02.2008 Tarih ve 2008/17 Esas, 17 Karar- 2008/19 Esas, 19 Karar - 2008/20 Esas, 20 Karar – 2008/21 Esas, 21 Karar- 2008/22 Esas, 22 Karar sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet ÇOHADAR’ın “Karıncalı Belediye Meclisi’nin, 04.02.2008 Tarih ve 2008/02 Esas, 3 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Bursa Büyükşehir Belediyesi Etüt Plan Proje Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda Santral Garaj Mahallesi ve civarı elektrik ihtiyacının karşılanması için UEDAŞ tarafından Trafo Alanı yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin TÜRKER’in “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 01.02.2008 Tarih ve 2007/170 Esas, 2008/17 Karar-2007/166 Esas, 2008/18 Karar-2008/11 Esas, 2008/19 Karar-2008/12 Esas, 2008/20 Karar-2008/14 Esas, 2008/22 Karar- 2006/190 Esas, 2008/24 Karar-2006/193 Esas, 2008/25 sayılı ‘Uygulama İmar Planı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Mehmet GÜREL ve Mustafa ÜLKER’in “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.02.2008 Tarih ve 10 Esas, 2008/25 Karar, 124 Esas, 2008/26 Karar, 122 Esas, 2008/28 Karar, 125-129 Esas, 2008/29 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

../...

 


47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.02.2008 Tarih ve 3,5,6,7,8,9,11,12 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Celal DEMİR, Mustafa ALTIN ve Recep DEMİRHAN’ın “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 8.10 maddesinin 3. fıkrasında ‘ibadethane altında ve/veya müştemilatında kamu yararına tesisler (sağlık ocağı, tahsilat şubesi, postane vb.) yer alabilir şeklinde değişiklik yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
49-Gündeme alanarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yakup AKTAŞ’ın “Emek Belediye Meclisi’nin, 08.02.2008 Tarih ve 7-8 sayılı ‘Plan değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali OKUROĞLU ve Nurettin BAY’ın “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 11.01.2008 Tarih ve 2008/M-55 sayılı ‘Ödenek Aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ALTEPE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SÜTÇÜ’nün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kamil BAYRAMİÇ’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan SOLAK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Figen HİÇYILMAZ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erol DEMİRHİSAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet GÜREL’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Hikmet ŞAHIN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

14.02.2008 Tarihli Meclis