MECLİS TOPLANTILARI

19.12.2013 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 61 inci, 5 inci dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde Toplu Teşekküllere Uygulanan Hükümlerde Yapılan Revizyon İşlemleri” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısı,
4-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde Bağlantı İşlemleri Hükümlerinde Yapılan Revizyon İşlemleri” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısı,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 27-30 Aralık 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Lille Şehrinde düzenlenecek olan Teknik İnceleme Programına katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Sanat Derneği Heyetinin 27 Ocak 2014 - 05 Şubat 2014 tarihleri arasında Bulgaristan ve Balkanların çeşitli yerlerinde “Kültürel Etkinlikler Düzenlemek Üzere” yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 Mali Yılı Bütçesine Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısı,
8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin BURFAŞ’a kefil olması hususunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Fen İşleri Dairesi Başkanlığımıza bağlı Yunuseli Şantiyesi’nde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Asfalt Plenti ve Kızgın Yağ Tesisi ile müştemilatlarının satışları ile ilgili yazısı,
10-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili yazısı,
11-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptancı Halleri Yönetmeliği ile ilgili yazısı,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda kısmen Yeşil Alan’da, kısmen de İmar Yolunda kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yeni Mahalle, 1295 ada, 2 parsel sayılı ve 80.84 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

1/5


13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Hacıbektaş Caddesi’nde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yolda kalan parsel ve binaların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park ve Yol Alanı’nda kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2688 ada, 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1128 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7887 ada, 1 parselde “Dini Tesis Alanı, Park ve Dinlenme Alanı” düzenlenmesi ile ilgili askı itirazı ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 gün ve 1151 sayılı kararı ile onaylanan, askı itirazlarının değerlendirildiği BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonu 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1127 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Selçukgazi Köyü, 872 parselin Besihane Alanı’na alınmasına ilişkin TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1128 sayılı kararı ile Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7887 ada, 1 parsel ile güneydoğusundaki alanın “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1154 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 7604 ada, 1 parselin Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Nilüferköy İlave Uygulama İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 29.11.2013 tarih ve 3186 saylı yazısı doğrultusunda; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Myrleia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediye Başkanlığı’nın, 09.12.2013 tarihli ve M.16.6.MUD.0.10-2013/264 sayılı yazısı doğrultusunda; 5216 sayılı Yasa gereği Büyükşehir Belediyesine onaylanmak üzere gönderilen Mudanya Belediyesi’nin imara ilişkin 2013/288 sayılı Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1141 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Umurbey Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesi askı itirazı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediye Başkanlığı’nın, 13.12.2013 tarih ve 7720/4 sayılı yazısı doğrultusunda; Gemlik Belediye Meclisi’nin, 06.11.2013 tarihinde yapılan Kasım 2013 yılı Meclis Toplantısında alınan 418, 419, 420, 422, 438, 439, 440 sayılı Meclis Kararları, 04.12.2013 tarihinde Aralık 2013 yılı Meclis Toplantısında alınan 468, 470, 472, 478, 479, Meclis Kararları ve 09.12.2013 tarih ve 481, 482, 483 sayılı Meclis Kararları ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediye Başkanlığı’nın, 13.12.2013 tarih ve 7721/4 sayılı yazısı doğrultusunda; Gemlik Belediye Meclisi’nin Gemlik ilçesi, Osmaniye Mahallesi kuzeyi ve bir kısmı Cihatlı Köyünde kalan bölgede II. Etap Kuzey Gelişme Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili 09.12.2013 tarih ve 2013/484 sayılı kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Eski Arabayatağı Mahallesi, 1042 parselin (Yeni 3559 ada, 6 parsel) kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2/5

 

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 136 ve 137 parseldeki taşınmazların üzerinde bulunan Belediyemiz lehine mevcut şerhin terkini ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Altyapı Tesisi Kazı ve Çalışma İzni 2014 Yılı Birim Fiyatlarının Belirlenmesi ile ilgili raporu,
4-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporu,
5-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
6-Ulaşım Komisyonu’nun, Özlüce Mahallesinde bulunan “Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı” isminin değiştirilmesi ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Teknik Altyapı Alanı’na (Terfi Merkezi) ilişkin Gürsu Dışkaya II. Etap Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Gürsu Dışkaya II. Etap Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün İmar Planlarında altyapı bilgisinin dikkate alınmasına ilişkin plan notu eklenmesi talebi ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6200 ada, 39 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22d01a pafta, 7518 ada, 1-2-3 parseller, 7519 ada, 1 parsel, 7520 ada, 1-2-3 parseller, 7521 ada, 1-2 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22d01a2d pafta, 5101 ada, 2 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2013 tarih ve 1090 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6588 ada, 1 ve 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2013 tarih ve 930 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7520 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21c05d pafta, 598 ada, 5 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2013 tarih ve 1022 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 2965 ada, 5 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.09.2013 tarih ve 1023 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 2969 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
3/5

 


24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21c10a pafta, 3091 ada, 1 nolu parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 873 sayılı Kararı ile onaylanan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.09.2013 tarih ve 2377 sayılı Kararı doğrultusunda uygun bulunan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı ve Yakın Çevresine İlişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, H21c05c pafta, 223 ada, 11 nolu parselin “Özel Yurt Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, H21c05c pafta, 4645 ada, 3 nolu parselin “Özel Yurt Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2013 gün ve 1031 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3090 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3090 ada, 2 parselin “Eğitim Tesisi Gelişme Alanı”na alınmasına ve 1-2 parsellerin çekme mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 08.11.2013 gün ve 171328 sayılı yazısı ile talep edilen, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 1646 ada, 1-3 parsellere ve 1647 ada, 14-51-52 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 06.09.2013 gün ve 141533 sayılı yazısı ile talep edilen, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 236 ada, 19-20 parsellerin “Sosyal Kültürel Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2013 gün ve 1005 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7821 ada, 1 parselde “Diğer Tarım Alanı”ndan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliklerine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2376 ada, 29 parselde Altyapı Bandı oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 18.07.2013 tarih ve 856 sayılı kararıyla onaylanan Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 ada, 19-45-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-77-80-81-89-92-101-116-122 parsellerin “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları”na alınmasına ve Lojman Yapılamaz Plan Notu´nun eklenmesine ilişkin yeniden değerlendirme ve plan notunun kaldırılması talebi ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2934 ada, 1 ve 4 nolu parsellerin Tali İş Merkezi’ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVKBK´nun, 27.09.2013/2375 sayılı Kararı doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Alaaddinbey Mahallesi, 2839 ada, 17 ve 4 (kısmen) parsellerin 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarına alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1143 ada, 2 parselin “Konut Alanı”ndan “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1075 ada, 2 parselin “Konut Alanı”ndan “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

4/5

 

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, H22A09B, H22A10A paftalarda yer alan “Tescil Harici Alan”ın “Belediye Hizmet Alanı’na (Mezbaha Alanı)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2013 tarih ve 1088 sayılı Kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, 356 ada, 17 parselin “Yönetim Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Karacaali 1540, 1541 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Manastır Mevkii, 356 ada, 50 parselin “Su Deposu ve Koruma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 193 ada, 8 parselde yer alan “Su Deposu ve Koruma Alanı”nın genişletilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gemlik Depolama ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b19c pafta, 174 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Yörükali, Mürsel, Aydınpınar, Bademli tapulama sınırlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, H21b14d pafta, 669 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy sınırlarında kalan muhtelif parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınması hakkında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince kamu yararı kararı alınması ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık – Plan ve Bütçe Komisyonlarının, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3005 ada, 6-9 parsellerin “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili müşterek raporu.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

19.12.2013 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 61 inci 5 inci dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan 21/11/2013 günlü Geçen Toplantı Zaptının, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 tarih ve 1254 sayılı Meclis Kararının; “Teknik Altyapı Alanı’nda Telekomünikasyon Tesisleri yapılabilir plan notunun ilave edilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde Toplu Teşekküllere Uygulanan Hükümlerde Yapılan Revizyon İşlemleri” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
5-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde Bağlantı İşlemleri Hükümlerinde Yapılan Revizyon İşlemleri” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 27-30 Aralık 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Lille Şehrinde düzenlenecek olan Teknik İnceleme Programına katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Sanat Derneği Heyetinin 27 Ocak 2014 - 05 Şubat 2014 tarihleri arasında Bulgaristan ve Balkanların çeşitli yerlerinde “Kültürel Etkinlikler Düzenlemek Üzere” yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 Mali Yılı Bütçesine Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin BURFAŞ’a kefil olması hususunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının; “2.000.000,00 (ikimilyon)-TL kredi kullanılarak borçlanması” cümlesinin “5.000.000,00 (beşmilyon)-TL kredi kullanarak borçlanması” şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red –28 kabul) ile kabulüne,
10-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Fen İşleri Dairesi Başkanlığımıza bağlı Yunuseli Şantiyesi’nde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Asfalt Plenti ve Kızgın Yağ Tesisi ile müştemilatlarının satışları ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
12-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptancı Halleri Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda kısmen Yeşil Alan’da, kısmen de İmar Yolunda kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yeni Mahalle, 1295 ada, 2 parsel sayılı ve 80.84 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Hacıbektaş Caddesi’nde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yolda kalan parsel ve binaların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park ve Yol Alanı’nda kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2688 ada, 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
1/9
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1128 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7887 ada, 1 parselde “Dini Tesis Alanı, Park ve Dinlenme Alanı” düzenlenmesi ile ilgili askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 gün ve 1151 sayılı kararı ile onaylanan, askı itirazlarının değerlendirildiği BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonu 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1127 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Selçukgazi Köyü, 872 parselin Besihane Alanı’na alınmasına ilişkin TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1128 sayılı kararı ile Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7887 ada, 1 parsel ile güneydoğusundaki alanın “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısı gündeme mükerrer alındığından karar almaya gerek olmadığının oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1154 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 7604 ada, 1 parselin Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Nilüferköy İlave Uygulama İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 29.11.2013 tarih ve 3186 saylı yazısı doğrultusunda; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Myrleia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediye Başkanlığı’nın, 09.12.2013 tarihli ve M.16.6.MUD.0.10-2013/264 sayılı yazısı doğrultusunda; 5216 sayılı Yasa gereği Büyükşehir Belediyesine onaylanmak üzere gönderilen Mudanya Belediyesi’nin imara ilişkin 2013/288 sayılı Meclis Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1141 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Umurbey Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesi askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediye Başkanlığı’nın, 13.12.2013 tarih ve 7720/4 sayılı yazısı doğrultusunda; Gemlik Belediye Meclisi’nin, 06.11.2013 tarihinde yapılan Kasım 2013 yılı Meclis Toplantısında alınan 418, 419, 420, 422, 438, 439, 440 sayılı Meclis Kararları, 04.12.2013 tarihinde Aralık 2013 yılı Meclis Toplantısında alınan 468, 470, 472, 478, 479, Meclis Kararları ve 09.12.2013 tarih ve 481, 482, 483 sayılı Meclis Kararları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediye Başkanlığı’nın, 13.12.2013 tarih ve 7721/4 sayılı yazısı doğrultusunda; Gemlik Belediye Meclisi’nin Gemlik ilçesi, Osmaniye Mahallesi kuzeyi ve bir kısmı Cihatlı Köyünde kalan bölgede II. Etap Kuzey Gelişme Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili 09.12.2013 tarih ve 2013/484 sayılı kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Eski Arabayatağı Mahallesi, 1042 parselin (Yeni 3559 ada, 6 parsel) kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 136 ve 137 parseldeki taşınmazların üzerinde bulunan Belediyemiz lehine mevcut şerhin terkini ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2/9
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Altyapı Tesisi Kazı ve Çalışma İzni 2014 Yılı Birim Fiyatlarının Belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili Raporun; “Personel sayısı 50 ve altında olan” cümlesinin “Personel sayısı 150 ve altında olan” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
33-Ulaşım Komisyonu’nun, Özlüce Mahallesinde bulunan “Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı” isminin değiştirilmesi ile ilgili raporunun; “Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı” isminin “Özlüce Bulvarı” şeklinde değiştirilerek; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 çekimser - 26 kabul) ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 03.07.2013 tarih ve 538 sayılı Meclis Kararının”, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 06.11.2013 tarih ve 837 sayılı Meclis Kararı Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red –28 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan 02.10.2013 tarih ve 502 sayılı Meclis Kararı, 2,3,4,5,8,9. sıralarda yer alan 06.11.2013 tarih ve 573-574-576-577-583-584 sayılı Meclis Kararlarının oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 37 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 7. sırada yer alan 06.11.2013 tarih ve 582 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 10. ve 11. sırada yer alan 06.11.2013 tarih ve 575-579 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 37 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 12. sırada yer alan 06.11.2013 tarih ve 581 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 23. sırada yer alan 03.07.2013 tarih ve 634 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararında uygun bulunmayan, Odunluk Mahallesi, 4645 ada, 3 nolu parselin KAKS:1.00 yapılanma koşullu “Özel Yurt Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Odunluk Uygulama İmar Planı değişikliğinin oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile uygun olduğuna,
3/9

 

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 31. ve 33. sırada yer alan 06.11.2013 tarih ve 987-992 sayılı Meclis Kararının”, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 08.11.2013 tarih ve 271 sayılı Meclis Kararının”; “1304 ada, 2 parseldeki Kamuya terk edilen alan kadar, aynı 1304 ada, 2 parsel imar hakkının ilave edilmesi” şeklinde düzeltilerek; Plan değişikliğinde belirtilen A-2 yapılaşma koşullu Konut Alanı’nın; A-2 0,20/0,40 yapılaşma koşulluna alınması şekliyle değiştirilerek uygun olduğuna,
Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 13.09.2013/ 224 ve 29.11.2013/283 sayılı Meclis Kararlarının; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red –28 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Teknik Altyapı Alanı’na (Terfi Merkezi) ilişkin Gürsu Dışkaya II. Etap Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Gürsu Dışkaya II. Etap Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün İmar Planlarında altyapı bilgisinin dikkate alınmasına ilişkin plan notu eklenmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6200 ada, 39 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22d01a pafta, 7518 ada, 1-2-3 parseller, 7519 ada, 1 parsel, 7520 ada, 1-2-3 parseller, 7521 ada, 1-2 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22d01a2d pafta, 5101 ada, 2 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2013 tarih ve 1090 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6588 ada, 1 ve 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2013 tarih ve 930 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7520 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21c05d pafta, 598 ada, 5 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2013 tarih ve 1022 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 2965 ada, 5 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4/9
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.09.2013 tarih ve 1023 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 2969 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ 1 red –28 kabul) ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21c10a pafta, 3091 ada, 1 nolu parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 873 sayılı Kararı ile onaylanan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.09.2013 tarih ve 2377 sayılı Kararı doğrultusunda uygun bulunan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı ve Yakın Çevresine İlişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, H21c05c pafta, 223 ada, 11 nolu parselin “Özel Yurt Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, H21c05c pafta, 4645 ada, 3 nolu parselin “Özel Yurt Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2013 gün ve 1031 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3090 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3099 ada, 2 parselin “Eğitim Tesisi Gelişme Alanı”na alınmasına ve 1-2 parsellerin çekme mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 08.11.2013 gün ve 171328 sayılı yazısı ile talep edilen, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 1646 ada, 1-3 parsellere ve 1647 ada, 14-51-52 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 06.09.2013 gün ve 141533 sayılı yazısı ile talep edilen, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 236 ada, 19-20 parsellerin “Sosyal Kültürel Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2013 gün ve 1005 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7821 ada, 1 parselde “Diğer Tarım Alanı”ndan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliklerine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, 1 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul)) ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2376 ada, 29 parselde Altyapı Bandı oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 18.07.2013 tarih ve 856 sayılı kararıyla onaylanan Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 ada, 19-45-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-77-80-81-89-92-101-116-122 parsellerin “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları”na alınmasına ve Lojman Yapılamaz Plan Notu´nun eklenmesine ilişkin yeniden değerlendirme ve plan notunun kaldırılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2934 ada, 1 ve 4 nolu parsellerin Tali İş Merkezi’ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVKBK´nun, 27.09.2013/2375 sayılı Kararı doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Alaaddinbey Mahallesi, 2839 ada, 17 ve 4 (kısmen) parsellerin 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarına alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5/9
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1143 ada, 2 parselin “Konut Alanı”ndan “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1075 ada, 2 parselin “Konut Alanı”ndan “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, H22A09B, H22A10A paftalarda yer alan “Tescil Harici Alan”ın “Belediye Hizmet Alanı’na (Mezbaha Alanı)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2013 tarih ve 1088 sayılı Kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, 356 ada, 17 parselin “Yönetim Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Karacaali 1540, 1541 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Manastır Mevkii, 356 ada, 50 parselin “Su Deposu ve Koruma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 193 ada, 8 parselde yer alan “Su Deposu ve Koruma Alanı”nın genişletilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gemlik Depolama ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b19c pafta, 174 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Yörükali, Mürsel, Aydınpınar, Bademli tapulama sınırlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, H21b14d pafta, 669 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy sınırlarında kalan muhtelif parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınması hakkında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince kamu yararı kararı alınması ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
75-İmar ve Bayındırlık – Plan ve Bütçe Komisyonlarının, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3005 ada, 6-9 parsellerin “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, eski 3991 ada, 1 ve 2 parseller üzerindeki yaklaşık 150 m uzunluğundaki alanda kalan ağaç ve enkazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2534 ada1 parselin kamulaştırma işleminde kullanılmak üzere kamulaştırma bedelinin şartlı bağışı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin 6.762.000,00-TL Aktarma Yapılması hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bulunan, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 17.12.2013 tarih ve M.16.0.BBB.0.27.14.301-196285 sayılı yazısı) “ Gürsu Hali’ni mevcut durumun gözden geçirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu (AK Parti - Orhan ÖZCÜ, Atilla ÖDÜNÇ, Hulisi TURAN, Hasan MAKASCIOĞLU 4 red – 25 kabul) ile kabulüne,
6/9

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 19.12.2013 tarih ve 78647104-301.03-196166 sayılı yazısı) “Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsisli konutların arsa bedellerinin ödenmesi” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Hüdavendigar Parkı’nın batı tarafında Odunluk Mahallesi Mezarlığı önündeki alanda bulunan tesislerin kullanım hakkının BTSO’ya verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Necdet ERSOY ve Mahir GENCER’in verdiği “Gemlik İlçe Merkezinde, kıyı boyunca yapılan kaya dolgular” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Necdet ERSOY ve Mahir GENCER’in verdiği “Gemlik İlçesi ile Bursa arasında yapılan ulaşımda yaşanan sıkıntılar” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.12.2013 tarih ve 255-256-257-258-259-260 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.12.2013 tarih ve 879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4430 ada, 1 parsel, 4432 ada, 1 parsel ve 4434 ada, 1,2 numaralı parsellerde İmar Planı değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan MAKASCIOĞLU ve Derya BULUT’un verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4603 ada, 1 ve 2 parselleri kapsayan alanda ‘Eğitim Tesis Alanı’ olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan MAKASCIOĞLU ve Derya BULUT’un verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar ve Hasanağa tapulama sahasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca sınırları Islah OSB’ler hükmü gereğince, ‘Islah OSB Alanı’ olarak tescil edilen alana ait Batı Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3113 ada, 2-3-4 parseller, 3116 ada, 1-2-3 parseller, 3117 ada, 4-5 parseller ve 7139 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, 2687 ada, 1 parsel, 2688 ada, 1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-16 parseller, 2689 ada, 2-3-4-5-6-7 parsellerin ‘Spor Alanı’ olarak değiştirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Bursa İli, Mudanya İlçesi, Yörükali Köyü, H21b18b3b pafta, 718 ve 719 sayılı parsellerden geçen 15 metrelik yolun güneye doğru kaydırılması ve söz konusu parsellerin de içinde bulunduğu ‘Kırsal Yerleşim Alanı’ ile ‘Yol Alanı’ arasında kalan muhtelif parsellerin ‘Kırsal Yerleşim Alanı’na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

7/9

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 5454 ada, 15-43-44 ve 45 numaralı parsellerin ‘Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Parkı içerisinde bulunan ‘Mescit Alanı’nın, ‘Cami Alanı’na alınması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi sınırları içinde 3. Pınar Caddesi’nin kuzeyinde, 2. Derman Caddesi ile 4. Akarsu Sokak arasında onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘Gelişme Konut Alanı’nda kalan bölgenin mevcut ve çevresindeki yapılaşmanın durumu ve çevresindeki onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarının yeniden incelenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın verdiği “1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı kuzeyi ile 1/1000 ölçekli Hamitler Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı güney ve doğusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında da 100k/ha yoğunlukta ‘Gelişme Konut Alanı’ olarak planlı alanda çevredeki yapılaşma koşulları gelişme potonsiyelleri ve kent dinamikleri dikkate alınarak kullanım kararlarının yeniden değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın verdiği “1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı kapsamında, Alaşar Köyü çevresinde bulunan ve planda 50 kişi/ha yoğunluklu ‘Gelişme Konut Alanı’ olarak tanımlanan bölgede, çevre yapılaşmalar, mevcut kent dokusu, arazi yapısı ve gelişme potonsiyelleri dikkate alınarak kullanım kararlarının yeniden gözden geçirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Bursa İli, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, 102 ada, 11 ve 12 parsellere ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.12.2013 tarih ve 629-630-631-632-633-634-636-637-703 sayılı ‘İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi H21c04d2d pafta, 986 ada, 9 parselde kayıtlı olan taşınmazlara ait ‘İmar Planı’ değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.12.2013 tarih ve 182-183 ve 184 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Servet BÜYÜKPOYRAZ, Recep DEMİRHAN ve Hulisi TURAN’ın verdiği “Tarihi Çevre Bölgelerinde ve mevcut tescilli yapılarda Butik Otel yapımı ve işletmeleri” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


8/9


103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.12.2013 tarih ve 1065-1066-1067-1068-1069-1070-1072-1073-1075-1076 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
104-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 tarih ve 1254 sayılı “Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, H22a22cd pafta, 7738 ada, 1-2-3-4-6-20 parseller ile 7741 ada, 3 parsel (E:2834, 2835, 2846, 2851, 2852, 2853, 2854 Parseller)’in “Teknik Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; “Teknik Altyapı Alanı’nda Telekomünikasyon Tesisleri yapılabilir plan notunun ilave edilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9/9

19.12.2013 Tarihli Meclis