MECLİS TOPLANTILARI

10.01.2013 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 51 inci, 5 inci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı,
2-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 10. Deniz Sokak, 44 kapı numaralı taşınmazın imar yolunda kaldığından kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
3-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alanda kalan, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4812 ada, 14,15,16 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Tuna Mezarlığı’nın giriş kapısının bulunduğu 962 ada, 5 parselde bulunan söz konusu yolun kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Geçit Mezarlığı’nın İmar Planlarında Ağaçlandırılacak Alanda (Mezarlık Alanında) kaldığı, Mezarlık Alanı içerisindeki tüm parsellerin mülkiyetinin özel kişilere ait olduğundan söz konusu alanların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesinde bulunan 210 ada, 2 ve 3 sayılı parsellerin Yıldırım Belediyesi adına tahsisi ile ilgili yazısı,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle, 376 ada, 65 parsel sayılı, 3705,00 m2 yüzölçümlü zeytinlik vasfındaki taşınmazın satışı ile ilgili yazısı,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenecek fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısı,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin çalıma süreleri ile ilgili yazısı,
10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 yılında istihdam edilecek sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2012 gün ve 53 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4344 ada, 12 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği hakkında BKVKBK’nun, 17.10.2012 gün ve 1170 sayılı kararı ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada, 7 parseli kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 730 sayılı kararının iptali hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi, 05.10.2012 tarih ve 2012/222 E. 2012/1119 nolu kararı ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1069 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2675 ada, 30-31-32 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1079 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi Tramvay Hattına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1079 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi Tramvay Hattına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Basılı ve Görsel Yayımlara verilecek reklamların ücret tarifelerinin ve şartlarının belirlenmesi ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BUSKİ Yönetim Kurulu’nun, 533 sayılı “Katı Atık Toplama-Taşıma ve Katı Atık Bertaraf Bedeli” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Mütareke Evi Çevresi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Altyapı Tesisi Kazı ve Çalışma İzni 2013 Yılı Birim Fiyatlarının Belirlenmesi ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hal İşgaliye Bedelleri ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2013 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sosyal Kültürel Tesis Alanı’nda kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, Molla Yegan Medresesi kuzeyi 4. Yurt Sokak üzerinde (2721 ada, 2 parsel) bulunan ve yapımı uzun süredir durmuş olan binanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli İmar Planında Park Alanı ve Konut Alanı’nda kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1279 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın
kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Minareliçavuş Uygulama İmar Planı dahilinde, Minareliçavuş Mahallesi, 4940 ada, 1 parselin doğusundaki 3 katlı bina ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, Lefkoşe Caddesi’ne paralel 12.00 metrelik Servis Yolu ve Yeşil Alan üzerinde tescil harici alanda kalan bina ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park, Yol ve Tarfo Alanında kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2689 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
12-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili raporu,
13-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin, bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında Minibüsçüler Odası’nın talebi ile ilgili müşterek raporu,
14-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,
15-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Yönetmeliklerde Yapılan Düzenleme ile ilgili müşterek raporu,
16-Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun, Yerel Eşitlik Eylem Planı ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü talebi ile, Kestel, Derekızık 3. Derece Doğal Sit Alanında; “Su Deposu ve Koruma Alanı” 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 tarih ve 1045 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 78 parselin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 705 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ada, 21 parselin Su Deposu ve Koruma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.05.2011 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylı, Gemlik İlçesi, Ahmet Dural Meydanı, Meydan Düzenleme Projesi 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 24.09.2012 tarih ve 2012/76 E, 2012/1039 sayılı kararı ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Askeri Alanın Kuzeyindeki 30 metrelik yol hattının düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 3288 parselin Kentsel Sosyal Donatı Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve parselin Resmi Kurum Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1060 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Yapılan Askı İtirazı ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 4 parselin Kuzeyinde Kalan Kısmının Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 ada, 1 parselin güneyinde kalan kısmının Eğitim Tesisleri Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 3942 parselin “Konut Alanı ve Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1162 ada, 1-2-3 parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı”na Alınmasına İlişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 20.06.2012 tarih ve 2010/239 E sayılı iptal kararına istinaden, planlar arasındaki uyumsuzluğu gidermek amacıyla hazırlanmış olan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2930 ve 2922 adalarda Park ve Dinlenme Alanı’nın ve Tali İş Merkezi Alanı’nın düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 580 ada, 11-12-16 sayılı parsellerin Resmi Kurum Alanı’na alınması ile ilgili 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6094 ada, 21 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 501 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Selamet Mahallesi, 1162 ada, 1 parsel ve 1158 ada, 52-64-65-66-67 sayılı parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, H22d01d2a pafta, 1619 ada, 105 parselin bir kısmının İlköğretim Alanı’na alınması ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dürdane Köyü, 2710 parselin “Depolama Alanı (Tır Parkı)”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, 373 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 1, 2, 26 ve 36 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3048 ada, 1 parselin batısındaki Tescil Harici Alanın Park ve Spor Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3048 ada, 1 parselin batısındaki Tescil Harici Alanın Park ve Spor Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1321 adada Dini Tesis Alanı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 536 ada, 1 parselin Kültürel Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 20-51-52 parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 302 ada, 1 parsel ve Musababa Mahallesi, 4603 ada, 50 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3460 ada, 1 parselin Spor Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2011 gün ve 379 sayılı kararı ile onaylanan, Kent Meydanı-Heykel (T1) Tramvay Hattı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine karşı açılan davadaki, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/711 E. ve 13.11.2012 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı gereği, T1 Hattına ait İmar Plan değişikliği sınırlarının, 2. Derece Doğal Sit Sınırı dışından geçirilecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2011 gün ve 379 sayılı kararı ile onaylanan, Kent Meydanı-Heykel (T1) Tramvay Hattı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine karşı açılan davadaki, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/711 E. ve 13.11.2012 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı gereği, T1 Hattına ait imar plan değişikliği sınırlarının, 2. Derece Doğal Sit Sınırı dışından geçirilecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2011 gün ve 379 sayılı kararı ile onaylanan, Kent Meydanı-Heykel (T1) Tramvay Hattı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine karşı açılan davadaki, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/711 E. ve 13.11.2012 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı gereği, T1 Hattına ait imar plan değişikliği sınırlarının, 2. Derece Doğal Sit Sınırı dışından geçirilecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’ nın talebi doğrultusunda, BHRS 3. Aşama Raylı Sistem çalışmaları kapsamında Arabayatağı Üstgeçidine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkalığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Karacabey İlçesi, Seyran, Canbaz, Subaşı Köyleri tapulama sınırları içinde yer alan muhtelif parsellerde; “Bölge Parkı” yapılması amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları talebi ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Plan Hükümlerinin Kırsal Yerleşme Alanları Hükmünde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya, Gemlik, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde Eğitim Kampüsleri oluşturulması amacıyla belirlenen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu.

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

10.01.2013 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 51 inci, 5 inci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptı’nın oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısında;
3 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Denetim Komisyonu Üyeliğine; Celal DEMİR, Hasan MAKASCIOĞLU ve Mahir GENCER oybirliği ile seçilmişlerdir.

3-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 10. Deniz Sokak, 44 kapı numaralı taşınmazın imar yolunda kaldığından kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alanda kalan, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4812 ada, 14,15,16 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Tuna Mezarlığı’nın giriş kapısının bulunduğu 962 ada, 5 parselde bulunan söz konusu yolun kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Geçit Mezarlığı’nın İmar Planlarında Ağaçlandırılacak Alanda (Mezarlık Alanında) kaldığı, Mezarlık Alanı içerisindeki tüm parsellerin mülkiyetinin özel kişilere ait olduğundan söz konusu alanların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesinde bulunan 210 ada, 2 ve 3 sayılı parsellerin Yıldırım Belediyesi adına tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle, 376 ada, 65 parsel sayılı, 3705,00 m2 yüzölçümlü zeytinlik vasfındaki taşınmazın satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenecek fazla mesai ücreti olarak 361.-TL. ödenmesinin oybirliği ile kabulüne,
10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin çalıma süreleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 yılında istihdam edilecek sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2012 gün ve 53 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4344 ada, 12 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği hakkında BKVKBK’nun, 17.10.2012 gün ve 1170 sayılı kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada, 7 parseli kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 730 sayılı kararının iptali hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi, 05.10.2012 tarih ve 2012/222 E. 2012/1119 nolu kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
1/9

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1069 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2675 ada, 30-31-32 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1079 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi Tramvay Hattına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1079 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi Tramvay Hattına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Basılı ve Görsel Yayımlara verilecek reklamların ücret tarifelerinin ve şartlarının belirlenmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 30 kabul ) ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BUSKİ Yönetim Kurulu’nun, 533 sayılı “Katı Atık Toplama-Taşıma ve Katı Atık Bertaraf Bedeli” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Mütareke Evi Çevresi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Altyapı Tesisi Kazı ve Çalışma İzni 2013 Yılı Birim Fiyatlarının Belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hal İşgaliye Bedelleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2013 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sosyal Kültürel Tesis Alanı’nda kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, Molla Yegan Medresesi kuzeyi 4. Yurt Sokak üzerinde (2721 ada, 2 parsel) bulunan ve yapımı uzun süredir durmuş olan binanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun; “Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programına ilave edilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli İmar Planında Park Alanı ve Konut Alanı’nda kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1279 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Minareliçavuş Uygulama İmar Planı dahilinde, Minareliçavuş Mahallesi, 4940 ada, 1 parselin doğusundaki 3 katlı bina ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, Lefkoşe Caddesi’ne paralel 12.00 metrelik Servis Yolu ve Yeşil Alan üzerinde tescil harici alanda kalan bina ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park, Yol ve Tarfo Alanında kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2689 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun; “Osmangazi İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, 2689 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık İmar Programına ilave edilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

2/9


29-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin, bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında Minibüsçüler Odası’nın talebi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.01.2013 günlü OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine, 32-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Yönetmeliklerde Yapılan Düzenleme ile ilgili müşterek raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.01.2013 günlü OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
33-Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun, Yerel Eşitlik Eylem Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 05.12.2012 tarih ve 1102 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 38 kabul ) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 05.12.2012 tarih ve 1114 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 38 kabul ) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 21. sırada yer alan 05.12.2012 tarih ve 1115 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 28 kabul ) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 28. sırada yer alan 05.12.2012 tarih ve 1097 sayılı Meclis Kararının; 6879 ada-14 parselin B-4 yapılaşma şartında Ticaret Alanı, 6879 ada–8 parselin B-4 yapılaşma şartında Konut Alanı, 6879 ada-3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parsellerin B-3 yapılaşma şartında Konut Alanı olacak şekilde; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – AK Parti; Recep DEMİRHAN 1 çekimser - 27 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 05.12.2012 tarih ve 682 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 30 kabul ) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 05.12.2012 tarih ve 742 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 28 kabul ) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 05.12.2012 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararının”, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 05.12.2012 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının”, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
3/9


Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 07.11.2012 tarih ve 36 sayılı Meclis Kararının; Plan değişikliğine “1-Kot razi kotu ortalaması yerine yol kotu ortalaması olacaktır. 2-Çatı yapma zorunluluğu olmayacaktır. 3- Ön bahçede düzenleme yapılabilir. 4- Bahçe duvarı yüksekliği şartı aranmaz.” plan notu eklenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 30 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 05.12.2012 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararının”; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.01.2013 günlü OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “İncelenmesi Devam Eden Kararlar içinde 13. sırada yer alan 03.10.2012 tarih ve 58 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliği, üst ölçekli plana göre hazırlandığından uygun olduğuna; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 07.12.2012 tarih ve 279 sayılı Meclis Kararının; E=0,40 olacak şekilde; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 28 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 03.12.2012 tarih ve 317 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 30 kabul ) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü talebi ile, Kestel, Derekızık 3. Derece Doğal Sit Alanında; “Su Deposu ve Koruma Alanı” 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 tarih ve 1045 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 78 parselin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 705 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ada, 21 parselin Su Deposu ve Koruma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.05.2011 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylı, Gemlik İlçesi, Ahmet Dural Meydanı, Meydan Düzenleme Projesi 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 24.09.2012 tarih ve 2012/76 E, 2012/1039 sayılı kararı ile ilgili raporunun; “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilave edilmesi” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Askeri Alanın Kuzeyindeki 30 metrelik yol hattının düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4/9


46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 3288 parselin Kentsel Sosyal Donatı Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve parselin Resmi Kurum Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1060 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Yapılan Askı İtirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 4 parselin Kuzeyinde Kalan Kısmının Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 ada, 1 parselin güneyinde kalan kısmının Eğitim Tesisleri Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 30 kabul ) ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 3942 parselin “Konut Alanı ve Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 28 kabul ) ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1162 ada, 1-2-3 parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı”na Alınmasına İlişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 20.06.2012 tarih ve 2010/239 E sayılı iptal kararına istinaden, planlar arasındaki uyumsuzluğu gidermek amacıyla hazırlanmış olan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2930 ve 2922 adalarda Park ve Dinlenme Alanı’nın ve Tali İş Merkezi Alanı’nın düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 28 kabul ) ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 580 ada, 11-12-16 sayılı parsellerin Resmi Kurum Alanı’na alınması ile ilgili 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6094 ada, 21 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 501 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Selamet Mahallesi, 1162 ada, 1 parsel ve 1158 ada, 52-64-65-66-67 sayılı parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, H22d01d2a pafta, 1619 ada, 105 parselin bir kısmının İlköğretim Alanı’na alınması ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dürdane Köyü, 2710 parselin “Depolama Alanı (Tır Parkı)”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 28 kabul ) ile kabulüne,
5/9


59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, 373 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 1, 2, 26 ve 36 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3078 ada, 1 parselin batısındaki Tescil Harici Alanın Park ve Spor Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3078 ada, 1 parselin batısındaki Tescil Harici Alanın Park ve Spor Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1321 adada Dini Tesis Alanı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 536 ada, 1 parselin Kültürel Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 20-51-52 parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 302 ada, 1 parsel ve Musababa Mahallesi, 4603 ada, 50 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3460 ada, 1 parselin Spor Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 gün ve 379 sayılı kararı ile onaylanan, Kent Meydanı-Heykel (T1) Tramvay Hattı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine karşı açılan davadaki, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/711 E. ve 13.11.2012 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı gereği, T1 Hattına ait İmar Plan değişikliği sınırlarının, 2. Derece Doğal Sit Sınırı dışından geçirilecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 gün ve 379 sayılı kararı ile onaylanan, Kent Meydanı-Heykel (T1) Tramvay Hattı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine karşı açılan davadaki, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/711 E. ve 13.11.2012 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı gereği, T1 Hattına ait imar plan değişikliği sınırlarının, 2. Derece Doğal Sit Sınırı dışından geçirilecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 gün ve 379 sayılı kararı ile onaylanan, Kent Meydanı-Heykel (T1) Tramvay Hattı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine karşı açılan davadaki, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/711 E. ve 13.11.2012 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı gereği, T1 Hattına ait imar plan değişikliği sınırlarının, 2. Derece Doğal Sit Sınırı dışından geçirilecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

6/9

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’ nın talebi doğrultusunda, BHRS 3. Aşama Raylı Sistem çalışmaları kapsamında Arabayatağı Üstgeçidine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkalığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Karacabey İlçesi, Seyran, Canbaz, Subaşı Köyleri tapulama sınırları içinde yer alan muhtelif parsellerde; “Bölge Parkı” yapılması amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları talebi ile ilgili raporunun; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 30 kabul ) ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Plan Hükümlerinin Kırsal Yerleşme Alanları Hükmünde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya, Gemlik, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde Eğitim Kampüsleri oluşturulması amacıyla belirlenen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 30 kabul ) ile kabulüne,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin ‘Ödenek Aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.01.2013 günlü OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Ön Ödemeli Sayaçlarda yıllık olarak Hesaplanan Evsel Katı Atık Toplama-Taşıma ve Bertaraf bedelinin su tüketimine yansıtılması.” ile ilgili yazılı önergenin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.01.2013 günlü OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “İncirli Hamamı’nın sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere BURFAŞ’a tahsisi.” ile ilgili yazılı önergenin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.01.2013 günlü OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 09.01.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.71.03.0.301-4440 sayılı yazısı) “Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti.” ile ilgili yazılı önergenin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.01.2013 günlü OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği (Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 09.01.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.27.03.0-301.03-4153 sayılı yazısı) “Kiralar ve İştirakler Şube Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalarda kullanılmak üzere 1 adet Hafif Ticari Araç alınması.” ile ilgili yazılı önergenin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.01.2013 günlü OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği (Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 09.01.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.27.03.0-301.03-4154 sayılı yazısı) “Hayvanat Bahçesi içerisindeki Hediyelik Eşya Büfesinin BURFAŞ’a tahsisi.” ile ilgili yazılı önergenin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.01.2013 günlü OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Aylin UYAR ve Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 09.01.2013 tarih ve 13-14-15-17-18-19-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-42-43-44-47-48 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih ve 11-13-15-16-17-19-21-26 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7/9


83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, Uzunyalı Mevkii, H21B-13A-3A pafta 1268 ada, 14-15-16-18-19 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında ‘Turizm Tesisi Alanı’na alınması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Refik YILMAZ ve Necdet ERSOY’un verdiği “Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 407 ada, 51-52-53 nolu parseller ve 409 ada, 1-2-3-9-10-12 nolu parsellerin Resmi Kurum (Adliye Sarayı) olması için 1/5000 ölçekli plan değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.01.2013 tarih ve 2013/M-32 ve 2013/M-34 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3B pafta, 759 ada, 3-4-5 parseller, 538 ada, 20 parsel, 551 ada, 9-34 parseller, 552 ada, 12-13 parseller, 671 ada, 1 numaralı parsellerin Nazım İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 7.11 inci maddesine ilave yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.01.2013 tarih ve 2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım İlçesi, Eski Arabayatağı Mahallesi, 1042 parselin (Yeni 3559 ada, 6 parsel) kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması.” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Erhan ÖZEKİN’in verdiği “Bademli Kavşağı Batı Bölgesi’ndeki ve Doğu Bölgesi’ndeki bazı parsellerde hizmetlerin Mudanya Belediyesi tarafından yürütülmesi ve Ek Harita.” ile ilgili yazılı önergenin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.01.2013 günlü OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “ Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.01.2013 tarih ve 15-16-18-19 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Bursa Hafif Raylı Sistem için alınması düşünülen, vagonların maliyet ve standartları ile ilgili bilgi verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Refik YILMAZ, Gökay BİLİR ve Derya BULUT’un verdiği “Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi’nde, Huzurevi ile Kadın ve Çocuk Sığınma Evi yapılması için, imar planlarında gerekli değişikliklerin yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.01.2013 tarihli toplantısında görüşülen 1/1000 ölçekli ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.01.2013 tarih ve 21-22-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-38-41-44-45-46-47-48 sayılı ‘İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8/9


96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 558 ada, 2 nolu parsel (Hünkar Köşkü) sayılı taşınmazların üzerinde bulunan Sosyal Tesisleri haricinde kalan alanların bakımının, güvenliğinin, temizliğinin, ağaçların ve Yeşil Alanlarının bakımının ve sulanmasının aydınlatma giderlerinin Belediyemizce karşılanması.” ile ilgili yazılı önergenin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.01.2013 günlü OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Bursa İli, Gemlik İlçesi, Karacaali Köyü, 1547, 1721, 1579 parsel sayılı taşınmazların üzerindeki (Narlı) Sosyal Tesisler haricinde kalan alanların bakımının, güvenliğinin, temizliğinin, ağaçların ve Yeşil Alanların bakımının ve sulanmasının ayrıca bu alanların aydınlatma giderlerinin Belediyemizce karşılanması.” ile ilgili yazılı önergenin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.01.2013 günlü OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “2005,2006 ve 2007 yıllarına ait asfalt ve tretuvar işlerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınmaması.” ile ilgili yazılı önergenin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.01.2013 günlü OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9/9


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2013 Salı günü saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 51 inci, 5 inci dönemin 1. inci OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR

1-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Yönetmeliklerde Yapılan Düzenleme ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar” içinde yer alan, 05.12.2012 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan askı itirazının değerlendirilmesi sonucunda; planın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 486 sayılı kararından önceki haline dönülmesi şeklinde değiştirilerek uygun olduğuna, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – AK Parti; Recai EKMEKÇİ 1 çekimser - 26 kabul ) ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 407 ada, 51 – 52 - 53 parseller ve 409 ada, 1 – 2 - 3 -9 – 10 - 12 parsellerin Resmi Kurum (Adliye Sarayı) olması için 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin ‘Ödenek Aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Ön Ödemeli Sayaçlarda yıllık olarak Hesaplanan Evsel Katı Atık Toplama-Taşıma ve Bertaraf bedelinin su tüketimine yansıtılması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “İncirli Hamamı’nın sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere BURFAŞ’a tahsisi.” ile ilgili yazılı önergenin “aylık 100 (yüz)-TL bedelle, 5 yıllığına BURFAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 09.01.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.71.03.0.301-4440 sayılı yazısı) “Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği (Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 09.01.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.27.03.0-301.03-4153 sayılı yazısı) “Kiralar ve İştirakler Şube Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalarda kullanılmak üzere 1 adet Hafif Ticari Araç alınması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği (Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 09.01.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.27.03.0-301.03-4154 sayılı yazısı) “Hayvanat Bahçesi içerisindeki Hediyelik Eşya Büfesinin BURFAŞ’a tahsisi.” ile ilgili yazılı önergenin “aylık 100 (yüz)-TL bedelle, 5 yıllığına BURFAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Erhan ÖZEKİN’in verdiği “Bademli Kavşağı Batı Bölgesi’ndeki ve Doğu Bölgesi’ndeki bazı parsellerde hizmetlerin Mudanya Belediyesi tarafından yürütülmesi ve Ek Harita.” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu (AK Parti; Recep KOYGUN, Muhammet Yavuz ÜNLÜ 2 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-37 kabul) ile kabulüne,

1/2

 


12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 558 ada, 2 nolu parsel (Hünkar Köşkü) sayılı taşınmazların üzerinde bulunan Sosyal Tesisleri haricinde kalan alanların bakımının, güvenliğinin, temizliğinin, ağaçların ve Yeşil Alanların bakımının ve sulanmasının, aydınlatma giderlerinin Belediyemizce karşılanması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Bursa İli, Gemlik İlçesi, Karacaali Köyü, 1547, 1721, 1579 parsel sayılı taşınmazların üzerindeki (Narlı) Sosyal Tesisler haricinde kalan alanların bakımının, güvenliğinin, temizliğinin, ağaçların ve Yeşil Alanların bakımının ve sulanmasının ayrıca bu alanların aydınlatma giderlerinin Belediyemizce karşılanması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “2005,2006 ve 2007 yıllarına ait asfalt ve tretuvar işlerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınmaması.” ile ilgili yazılı önergenin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2/2

10.01.2013 Tarihli Meclis