MECLİS TOPLANTILARI

19.04.2012 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 Perşembe günü saat 15.00’de Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 43 üncü, 4 üncü dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELİK SEÇİMİ;

3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.03.2012 tarih ve 2012/119 Esas, 297 sayılı “Kurşunlu Beldesi, Cumhuriyet, Atatürk ve Şükrükaya Mahalleleri’nin Osmangazi Belediyesine katılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro iptal/ihdas ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, sözleşmeli personel ücret tespiti ile ilgili yazısı,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, sözleşmeli personel ek ödeme ücret tespiti ile ilgili yazısı,
6-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet kapalı kasa kamyonet ve 1 adet minibüs hizmet aracı satın alınması ile ilgili yazısı,
7-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesinin Mezarlıklar Hasılatı başlıklı 26. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
8-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Enerji Müzesi ve Maden Müzesi kurulması ile ilgili yazısı,
9-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet ağaç sökme-dikme makinasının (aracı ile birlikte), 1 adet süpürge makinası (aracı ile birlikte), 1 adet kazıcı-yükleyici kepçe satın alınması ile ilgili yazısı,
10-Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, BHRS III. Aşama (Doğu Hattı)’ndaki İstasyon İsimlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı,
11-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2012 Yılı Teminat Miktarlarının belirlenmesi ile ilgili yazısı,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolda ve Yeşil Alanda kalan, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 907 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda mevcut binanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
1/5

 

 


13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Özlüce Köyüne giden 22 m.’lik İmar Yolu üzerinde kalan kısımların üzerindeki; bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 35 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yahşibey Mahallesi, 4827 ada, 4 sayılı parsel üzerinde mülkiyeti Belediyemize ait Gonca Apartmanı No:12/4 te bulunan dairenin satışı ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, takas edilecek taşınmazlar ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2012 tarih ve 153 sayılı kararı ile onaylanmış olan Gürsu İlçesi, Kazıklı Köyü 2084 sayılı parsel Soğuk Hava Deposuna ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2012 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine, askı itirazları ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2010 gün ve 1049 sayılı kararı ile uygun bulunan, İl Genel Meclisi’nin 08.07.2011 gün ve 2011-346 sayılı kararı ile onaylanan 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı Tarımsal Niteliği Korunacak Özel Mahsul Alanlarına ilişkin Plan Notu değişikliğine karşı açılan 2011/1693 Esas No’lu davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi 24/02/2012 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada 2 parsele ilişkin 17.06.2010/537 sayılı kararına karşı açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi 2011/1089 E. Sayılı ve 17.02.2012 tarihinde iptal kararı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4412 ada, 111 parsele ilişkin 14.01.2010/39 sayılı kararına karşı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan iptal davasında, Bursa 1. İdare Mahkemesi 2010/257 E. Sayılı ve 01.02.2012 tarihinde iptal kararı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı, Vakıf, Millet Mahalleleri sınırlarında kalan alana ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 17.05.2011/490 sayılı kararına karşı açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi 2011/1258 E. Sayılı ve 21.03.2012 tarihinde İptal Kararı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 173 ada, 13 sayılı parsele ilişkin plan değişiklik talebinin reddedildiği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.06.2007 tarih ve 366 sayılı kararına karşı açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 09.02.2012 tarih ve 2012/132 E., 2012/152 K. sayılı iptal kararı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Doğu Bölgesi Genişleme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği dayanağı olan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.12.2009 tarih ve 749 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Doğu Bölgesi Genişleme Alanı Nazım İmar Planı iptal edilmesine karşı açılan 2010/484 Esas Nolu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi 11.01.2012 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 parsele ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/1320 E. Sayılı davaya ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 19.01.2012 tarihli kararı ile “kamulaştırma ve dayanağı işlemlerin iptali” kararı ile ilgili yazısı.

2/5

 

 

4-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, Karanfil Caddesi üzerinde bulunan 3731, 3737, 3738, 3739, 4574, 4589, 4590, 4591, 4592 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Mezarlık Yanı, 28 pafta, 405 ada, 11 parsel sayılı 4152 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1725 ada, 45 sayılı parsel üzerinde bulunan 2 m. genişliğinde, 10 m. uzunluğundaki sundurmanın (basit yapı) Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2012 Yılı Hafriyat Atık Kabulü, Hafriyat Düzenleme Depolama Alanlarının Ruhsatlandırılması ve Hafriyat Taşıma İzin Belgesi Ücretleri ile ilgili raporu,
5-Hukuk Komisyonu’nun, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
6-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,
7-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminal İşletmesi İç Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ile ilgili müşterek raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2012 tarih ve 57 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Mudanya Planlama Bölgesi (Nilüferköy) Nazım İmar Planı değişikliğine Yapılan Askı İtirazı ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, H21b24b Pafta, Bademli Kavşağı’na ilişkin, Nilüfer Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, H21c05b pafta, 6428 ada, 32 sayılı parsel “1.Derece Doğal Sit Sınırlarının Düzenlenmesi” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, H22d01c3b pafta, 3512 ada, 13 sayılı parsel “Çekme Mesafelerinin Düzenlenmesi” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3588 ada, 1-2-3 sayılı parseller “İmar Hattının Düzenlenmesi ve Plan Notu İlavesi” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebi ile Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, H22d07a pafta, 1352 ada, 5 sayılı parsel “Yönetim Merkezi” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

3/5

 

 

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollagürani Mahallesi, 5009 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sayılı parseller “Arkeolojik Park Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3917 ada, 23 sayılı parsel “Özel Sağlık Tesisi Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4767 ada, 1 sayılı parsel “Rekreasyon Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Kent Meydanı-Heykel (T1) Tramvay Hattı güzergâh projelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b13c2b pafta, 173 ada, 3 ve 27 sayılı parseller “Terminal Alanı-Ticaret Alanı-Park Alanı” 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı H21b14d1c pafta, 221 ada, 33 ve 34 sayılı parseller “Tali İş Merkezi Alanı” 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Eski Mudanya Caddesi üzerinde imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün talebi ile “Bursa-Mudanya Yolu’nun Tepedevrent-Göynüklü ayrımında yer alan kavşak düzenlemesi” 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.12.2011 tarih ve 1085 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan H21b24b4a pafta, 417, 487 ve 497 sayılı parseller “Eğitim Alanı ve Ticaret Alanı” 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar H21b19d2a pafta, 102 ada, 11 ve 12 sayılı parseller “Park ve Konut Alanı” 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 125 ada, 14 sayılı parsel “Dini Tesis Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı H22A09B3A pafta, 820, 838, 831, 832, 1417, 1444 sayılı parseller “Resmi Kurum Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 406 ada, 14 ve 15 sayılı parseller “Gasilhane Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kumla Kavşağı’nın yonca kavşak olarak düzenlenerek Gemlik-Yalova Yolu ve Gemlik Merkez arasında yol bağlantısının güçlendirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 tarih ve 1081 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde Dini Tesis yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 360 ada, 61 sayılı parsel “Rekreasyon Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin, 12.05.2010 tarih ve M-172 sayılı 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Öneri Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 221 ada, 8 sayılı parsel “Ahmet Dural Meydanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

4/5

 

 

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla 161 ada, 1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16 sayılı parseller “Belediye Hizmet Alanı ( Pazar Alanı ve Kapalı Otopark)” 1/5000 ölçekli Küçükkumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 187 ada, 1 sayılı parsel “Özel Eğitim Tesisi Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Köyü’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3715 ada 1 sayılı parsel, 3717 ada, 14 sayılı parsel ve 3641 ada, 3 sayılı parsel “Kentsel ve Sosyal Donatı Alanlarının Düzenlenmesi” 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada “Park Alanı” 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi sınırlarında yapılması planlanan Sağlık Tesisi Alanı’na yönelik 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 25.12.2010/6450 sayılı kararı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, Kentsel Sit Sınırlarının planlara işlenmesine yönelik 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi 222 ada, 25 sayılı parsel “Sağlık Tesisi Alanı” 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi 1/5000 ölçekli Dışkaya Toplu Konut Alanı 2. Etap Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2776 ada, 29-30 sayılı parseller “Tali İş Merkezi Alanı” 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.06.2011 gün ve 6967 sayılı kararı doğrultusunda, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ürünlü (Eski: Kite Köyü) Kentsel Sit Sınırlarının 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’na ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı’na işlenmesine ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebi olan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1370 ada, 2 parselin “İdari Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Nilüfer İlçesi, 1/1000 ölçekli Başköy Küçük Sanatlar Alanı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi 1832, 1894, 1934, 923, 1945, 1799 sayılı parseller 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 15.12.2011 tarih ve 1040 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kestel- Gözede HES 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Derekızık 104 ada, 34-35-36-37-38-39-40-41-58-59 sayılı parseller Depolama Alanı (Su Dolum Tesisi) 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

19.04.2012 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 43 üncü 4 üncü dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.
1-Okunan Geçen Toplantı Zaptı’nın, “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 tarih ve 2012/68 Esas, 262 sayılı Kararıyla kabul edilen; ‘Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Kestel İlçesi, 583 ada, 1 parselin İlçe Kriz Merkezi- İtfaiye Alanı olarak düzenlenmesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararında; Dairesince sehven yazılan “Kestel İlçesi 583 ada, 1 parselin” “Kestel İlçesi, 583 ada, 7 parsel” şeklinde düzeltilerek kabulüne,

2-ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELİK SEÇİMLERİ;

5 Kişilik Encümen Üyeliğine; Abdullah KARADAĞ, İsmail İPÇİ, Ali Hasan YOLUÇ, Hulisi TURAN, Münir EROĞLU,

9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; Hasan MAKASCOĞLU, Şevki ÇELİK, Münir EROĞLU, İsmail KUŞ, Necmettin EKİNCİ, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Erhan ÖZEKİN, Dinçer YENİ,

7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; Mustafa ALTIN, Celal DEMİR, Aylin UYAR, Murat AY, Atilla ÖDÜNÇ, Osman AYRADİLLİ, Şükrü AKSU,

7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Kartal SALDIRIŞ, Aylin UYAR, Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Murat AY, Hulisi TURAN, Perihan BALCI, Zafer Cemal ÜLGEN,

7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na; Necmettin EKİNCİ, Derya BULUT, Hasan MAKASCIOĞLU, İsmail KUŞ, Münir EROĞLU, Recep TANLAK, Necdet ERSOY,

7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Ulaşım Komisyonu’na; Hikmet AYDOĞDU, İsmail KUŞ, Necmettin EKİNCİ, Derya BULUT, Kartal SALDIRIŞ, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY,

9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Hukuk Komisyonu’na; Refik YILMAZ, Recep KOYGUN, Orhan ŞAHİN, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Necdet ERSOY, Özden DOĞAN, Erhan ÖZEKİN, Mehmet TEMİRTAŞ,

7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na; Kartal SALDIRIŞ, Necmettin EKİNCİ, Aylin UYAR, Mustafa ALTIN, Celal DEMİR, Özden DOĞAN, Zafer Cemal ÜLGEN,

5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Kadın – Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na; Derya BULUT, Aylin UYAR, Atilla ÖDÜNÇ, Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Perihan BALCI seçilmişlerdir.

3-Başkanlık Makamı’nın, 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının gündemin son maddesi olarak görüşülmesine,

1/11
4-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.03.2012 tarih ve 2012/119 Esas, 297 sayılı “Kurşunlu Beldesi, Cumhuriyet, Atatürk ve Şükrükaya Mahalleleri’nin Osmangazi Belediyesine katılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro iptal/ihdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, sözleşmeli personel ücret tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, sözleşmeli personel ek ödeme ücret tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet kapalı kasa kamyonet ve 1 adet minibüs hizmet aracı satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin Mezarlıklar Hasılatı başlıklı 26. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının; “Daire Teklifinin;” Büyükşehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin Mezarlıklar Hasılatı başlıklı 26. maddesine;
g) ‘Bursa Kent Mezarlığı’nda parselasyonu yapılmış aile kabirleri (beher kabir için) önceden tahsisinde 6.000-TL.’ olarak değiştirilmesine,
h) ‘Erdoğan Köy Mezarlığı’nda parselasyonu yapılmış aile kabirleri (beher kabir için) önceden tahsisinde 3.500-TL.’ olarak değiştirilmesine,
ı) ‘Emirsultan Mezarlığı’nda parselasyonu yapılmış boş mezarların tahsisinde her mezar yeri için 20.000-TL’ olarak değiştirilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği kabulüne,
10-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Enerji Müzesi ve Maden Müzesi kurulması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet ağaç sökme-dikme makinasının (aracı ile birlikte), 1 adet süpürge makinası (aracı ile birlikte), 1 adet kazıcı-yükleyici kepçe satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, BHRS III. Aşama (Doğu Hattı)’ndaki İstasyon İsimlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
13-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2012 Yılı Teminat Miktarlarının belirlenmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolda ve Yeşil Alanda kalan, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 907 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda mevcut binanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Özlüce Köyüne giden 22 m.’lik İmar Yolu üzerinde kalan kısımların üzerindeki; bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 35 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yahşibey Mahallesi, 4827 ada, 4 sayılı parsel üzerinde mülkiyeti Belediyemize ait Gonca Apartmanı No:12/4 te bulunan dairenin satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, takas edilecek taşınmazlar ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2012 tarih ve 153 sayılı kararı ile onaylanmış olan Gürsu İlçesi, Kazıklı
2/11
Köyü 2084 sayılı parsel Soğuk Hava Deposuna ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2012 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine, askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2010 gün ve 1049 sayılı kararı ile uygun bulunan, İl Genel Meclisi’nin 08.07.2011 gün ve 2011-346 sayılı kararı ile onaylanan 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı Tarımsal Niteliği Korunacak Özel Mahsul Alanlarına ilişkin Plan Notu değişikliğine karşı açılan 2011/1693 Esas No’lu davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi 24/02/2012 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada 2 parsele ilişkin 17.06.2010/537 sayılı kararına karşı açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi 2011/1089 E. Sayılı ve 17.02.2012 tarihinde iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4412 ada, 111 parsele ilişkin 14.01.2010/39 sayılı kararına karşı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan iptal davasında, Bursa 1. İdare Mahkemesi 2010/257 E. Sayılı ve 01.02.2012 tarihinde iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı, Vakıf, Millet Mahalleleri sınırlarında kalan alana ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 17.05.2011/490 sayılı kararına karşı açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi 2011/1258 E. Sayılı ve 21.03.2012 tarihinde İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 173 ada, 13 sayılı parsele ilişkin plan değişiklik talebinin reddedildiği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.06.2007 tarih ve 366 sayılı kararına karşı açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 09.02.2012 tarih ve 2012/132 E., 2012/152 K. sayılı iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Doğu Bölgesi Genişleme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği dayanağı olan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.12.2009 tarih ve 749 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Doğu Bölgesi Genişleme Alanı Nazım İmar Planı iptal edilmesine karşı açılan 2010/484 Esas Nolu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi 11.01.2012 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 parsele ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/1320 E. Sayılı davaya ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 19.01.2012 tarihli kararı ile “kamulaştırma ve dayanağı işlemlerin iptali” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, Karanfil Caddesi üzerinde bulunan 3731, 3737, 3738, 3739, 4574, 4589, 4590, 4591, 4592 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Mezarlık Yanı, 28 pafta, 405 ada, 11 parsel sayılı 4152 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3/11

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1725 ada, 45 sayılı parsel üzerinde bulunan 2 m. genişliğinde, 10 m. uzunluğundaki sundurmanın (basit yapı) Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2012 Yılı Hafriyat Atık Kabulü, Hafriyat Düzenleme Depolama Alanlarının Ruhsatlandırılması ve Hafriyat Taşıma İzin Belgesi Ücretleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Hukuk Komisyonu’nun, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminal İşletmesi İç Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.03.2012 tarih ve 201 sayılı Meclis Kararının; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 26 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 23. sırada yer alan 07.03.2012 tarih ve 223 sayılı Meclis Kararının; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 35 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun görülen Kararlar içinde 46. sırada yer alan 07.03.2012 tarih ve 245 sayılı Meclis Kararının; Belediyesinden geldiği şekilde uygun olduğuna; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.03.2012 tarih ve 115 sayılı Meclis Kararının; “Plan değişikliği yapılan parselin batı cephesindeki 3 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin kaldırılması, doğalgaz regülatörünün 3 metre çekilmesi” şeklinde değiştirilerek uygun olduğuna
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 9. sırada yer alan 07.03.2012 tarih ve 124 sayılı Meclis Kararının; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 35 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 07.03.2012 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2.1-) sırada yer alan 14.02.2012 tarih ve 58
4/11


sayılı Meclis Kararının; Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğuna; şeklinde düzeltilerek raporun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 26 kabul) ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2012 tarih ve 57 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Mudanya Planlama Bölgesi (Nilüferköy) Nazım İmar Planı değişikliğine Yapılan Askı İtirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, H21b24b Pafta, Bademli Kavşağı’na ilişkin, Nilüfer Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, H21c05b pafta, 6428 ada, 32 sayılı parsel “1.Derece Doğal Sit Sınırlarının Düzenlenmesi” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, H22d01c3b pafta, 3512 ada, 13 sayılı parsel “Çekme Mesafelerinin Düzenlenmesi” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3588 ada, 1-2-3 sayılı parseller “İmar Hattının Düzenlenmesi ve Plan Notu İlavesi” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun “Gökdere Spor ve Eğlence Parkı 1/1000 ölçekli Koruma Uygulama İmar Planının 2863 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmek üzere Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na iletilmesi” şeklinde ilave edilerek oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebi ile Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, H22d07a pafta, 1352 ada, 5 sayılı parsel “Yönetim Merkezi” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollagürani Mahallesi, 5009 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sayılı parseller “Arkeolojik Park Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3917 ada, 23 sayılı parsel “Özel Sağlık Tesisi Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4767 ada, 1 sayılı parsel “Rekreasyon Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Kent Meydanı-Heykel (T1) Tramvay Hattı güzergâh projelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b13c2b pafta, 173 ada, 3 ve 27 sayılı parseller “Terminal Alanı-Ticaret Alanı-Park Alanı” 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı H21b14d1c pafta, 221 ada, 33 ve 34 sayılı parseller “Tali İş Merkezi Alanı” 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Eski Mudanya Caddesi üzerinde imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5/11

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün talebi ile “Bursa-Mudanya Yolu’nun Tepedevrent-Göynüklü ayrımında yer alan kavşak düzenlemesi” 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.12.2011 tarih ve 1085 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 26 kabul) ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan H21b24b4a pafta, 417, 487 ve 497 sayılı parseller “Eğitim Alanı ve Ticaret Alanı” 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar H21b19d2a pafta, 102 ada, 11 ve 12 sayılı parseller “Park ve Konut Alanı” 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 125 ada, 14 sayılı parsel “Dini Tesis Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 26 kabul) ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı H22A09B3A pafta, 820, 838, 831, 832, 1417, 1444 sayılı parseller “Resmi Kurum Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 26 kabul) ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 406 ada, 14 ve 15 sayılı parseller “Gasilhane Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun “Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından aynen uygun bulunması halinde uygulamaya geçilir” plan notu ilavesi ile birlikte oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 26 kabul) ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kumla Kavşağı’nın yonca kavşak olarak düzenlenerek Gemlik-Yalova Yolu ve Gemlik Merkez arasında yol bağlantısının güçlendirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 tarih ve 1081 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde Dini Tesis yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 26 kabul) ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 360 ada, 61 sayılı parsel “Rekreasyon Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 26 kabul) ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin, 12.05.2010 tarih ve M-172 sayılı 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Öneri Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 26 kabul) ile kabulüne,
6/11


67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 221 ada, 8 sayılı parsel “Ahmet Dural Meydanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla 161 ada, 1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16 sayılı parseller “Belediye Hizmet Alanı ( Pazar Alanı ve Kapalı Otopark)” 1/5000 ölçekli Küçükkumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 26 kabul) ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 187 ada, 1 sayılı parsel “Özel Eğitim Tesisi Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 26 kabul) ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Köyü’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3715 ada 1 sayılı parsel, 3717 ada, 14 sayılı parsel ve 3641 ada, 3 sayılı parsel “Kentsel ve Sosyal Donatı Alanlarının Düzenlenmesi” 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada “Park Alanı” 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi sınırlarında yapılması planlanan Sağlık Tesisi Alanı’na yönelik 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 25.12.2010/6450 sayılı kararı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, Kentsel Sit Sınırlarının planlara işlenmesine yönelik 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi 222 ada, 25 sayılı parsel “Sağlık Tesisi Alanı” 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi 1/5000 ölçekli Dışkaya Toplu Konut Alanı 2. Etap Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2776 ada, 29-30 sayılı parseller “Tali İş Merkezi Alanı” 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.06.2011 gün ve 6967 sayılı kararı doğrultusunda, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ürünlü (Eski: Kite Köyü) Kentsel Sit Sınırlarının 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’na ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı’na işlenmesine ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebi olan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1370 ada, 2 parselin “İdari Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Nilüfer İlçesi, 1/1000 ölçekli Başköy Küçük Sanatlar Alanı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7/11
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi 1832, 1894, 1934, 923, 1945, 1799 sayılı parseller 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 15.12.2011 tarih ve 1040 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kestel- Gözede HES 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile kabulüne,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Derekızık 104 ada, 34-35-36-37-38-39-40-41-58-59 sayılı parseller Depolama Alanı (Su Dolum Tesisi) 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile kabulüne,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa DÜNDAR, Özgen KESKİN, Yener ACAR, Orhan ÖZCÜ, Celal DEMİR, Hikmet AYDOĞDU, Ali Hasan YOLUÇ, Şevki ÇELİK, Recep DEMİRHAN, Aylin UYAR, Mustafa ALTIN, Murat AY, Hulisi TURAN, Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ’nin verdiği (Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 16.04.2012 tarih ve M.16.0.19.03.301.01-60938 sayılı yazısı) “Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan yaklaşık 499 hektarlık alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi için Yıldırım Belediyesi’ne yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.03.2012 tarih ve 134 sayılı Kararı) “Taşınmaz Satışı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, H22d.07a.3b pafta, 4288 ada, 1 parseldeki Kayhan Hamamı’nın BURFAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin “aylık 500 (beşyüz)-TL bedelle, 5 yıllığına BURFAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Şevket Yılmaz Hastanesi Yanı 1646 ada, 6 parseldeki 40,00 m2 kafeterya ve 30,00 m2 WC’nin BESAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin “aylık 500 (beşyüz)-TL bedelle, 5 yıllığına BESAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi’ ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Geçiş Yolu İzin Belgesi’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “T1 Tramvay Hattı’na ilave olarak Kent Meydanı-Yeni Yalova Yolu-Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Demirtaş güzergahında Çift Yönlü Tramvay Hattı’nın yapılması için BURULAŞ’a yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Yıldırım Belediyesi’ne toplam 1.800.000-TL nakdi yardım yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Eski Merinos Fabrikası’nın bulunduğu yere ‘Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ isminin verilmesi ve bulunduğu alana da ‘Merinos Parkı’ isminin verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 19.04.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.12.01.301.01-63502 sayılı yazısı) “BHRS III. Aşama Elektronik İşleri İnşaatı yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 30.000.000,00-TL kredi kullanılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
8/11
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 19.04.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.12.01.301.01-63501 sayılı yazısı) “BHRS III. Aşama güzergahı üzerinde bulunan Havai enerji Hatlarının (A.G. ve O.G.) yer altına alınması inşaatı yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 8.850.000,00-TL kredi kullanılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şehir Hatları İşletmesi A.Ş. tarafından çalıştırılan gemilerden 1 adetinin BURULAŞ’a devri” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.04.2012 tarih ve 347-348-349 351 – 352 – 353 – 354 – 355 – 356 – 357 – 358 – 359 – 361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 367 - 368 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Derya BULUT, Ali Hasan YOLUÇ ve Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.04.2012 tarih ve 183-184-185-187-188-189-190 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu İlçesi, H22D04C3B pafta, 144 adanın kuzeyinde ‘Sağlık Tesisi Alanı’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Özel Anaokulu ve Kreş Alanı olarak düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Güzelyalı 215 ada, 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 53, 57, 58, 59, 79, 80, 81, 86, 87 parseller, 278 ada, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 279 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 280 ada, 1, 2 parseller, 281 ada, 14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,56,78,80,82,83,108 parsellerin bulunduğu bölgede İmar Planı düzenlemesi yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çağlayan Köyü, 2788 parsele ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.04.2012 tarih ve 2012/81 – 2012/82 – 2012/83 – 2012/89 – 2012/91 – 2012/92 – 2012/93 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çağlayan Köyü 2788 parselde daha önce Köy Yerleşik Alan kapsamında bulunan yapının bulunduğu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Bursa İli, Gürsu İlçesi, Karanfil Caddesi 15-16 parsel üzerindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.04.2012 tarih ve 116,119,120,121,123,125,126,127,128 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9/11


104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi, 273,278,275 ada, 1 parsel, 272 ada, 1,2,3,4 parsellerin bulunduğu bölgenin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şevki ÇELİK’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3623 ada, 8 sayılı parselin Orman Alanı’nın dışında kalması nedeniyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘Konut Alanı’ olarak düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.04.2012 tarih ve 16,18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, H21c.04a.04c pafta, 2374 ada, 3 parsel ile, 2352 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 04.04.2012 tarih ve 2012/M-105, 2012/M-106, 2012/M-107, 2012/M-112, 2012/M-113 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Lale Kemal İlköğretim Okulu’nun batısında kalan 82 ada, 45,56,57,58,59 ve 226 parsellerin 5000 m2’sinin Pazar Alanı, 82 ada, 79 parselin yaklaşık 2200 m2’sinin Belediye Hizmet Alanı (Açık Otopark Alanı) olarak düzenlenmesi ve 82 ada, 1,179,195,218,220 ve 224 parsellerin bulunduğu bölgenin Meskun Konut Alanı’na alınması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu/Atatürk Mahallesi, 454 parsel ve doğu yönünde bulunan alanın Cami Alanı’na alınmasına yönelik İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AY ve Hulisi TURAN’ın verdiği “1 adet Çift Kabin Kamyonet Satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 572 ada, 9,10,11,12 parseller ve 573 ada, 11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2012 yılı dilimine program eki olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi’nde bulunan ‘Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’ isminin değiştirilerek İzmir Yolu-Özlüce Kavşağı’ndan itibaren ‘Özlüce Bulvarı’ isminin verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
114-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 tarih ve 262 sayılı “Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Kestel İlçesi, 583 ada, 1 parselin İlçe Kriz Merkezi-İtfaiye Alanı olarak düzenlenmesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının “Dairesince sehven yazılan ‘Kestel İlçesi, 583 ada, 1 parselin’ ‘Kestel İlçesi, 583 ada, 7 parsel şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

10/11

 

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep KOYGUN’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Derya BULUT’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.04.2012 Cuma günü saat 18.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 43 üncü 4 üncü dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Başkanlık Makamı’nın, 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 8 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 23 kabul) ile kabulüne,
2-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
3-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep KOYGUN’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail İPÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şükrü AKSU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

19.04.2012 Tarihli Meclis